Jaar­over­zicht 2022


Je kunt nu nog kiezen!

3 januari 2023

2022 Jaaroverzicht Provinciale Staten Flevoland: Je kunt nu nog kiezen!

Ons land worstelt met een stikstofcrisis, een biodiversiteitscrisis, een klimaatcrisis, een wooncrisis, vervuiling en energiearmoede. De Partij voor de Dieren is ervan overtuigd dat we die problemen samen kunnen oplossen, maar niet met dezelfde manier van denken die de problemen heeft veroorzaakt. Deze grote crisis, door de zittende bestuurders veroorzaakt, kunnen wij alleen oplossen met een radicaal andere, zorgzamere, dier- en natuurvriendelijkere denkwijze dan nu. Graag nemen wij u nu mee in een kort jaaroverzicht van onze inspanningen namens de Partij voor de Dieren in 2022 aan de hand van 4 hoofdonderwerpen van afgelopen jaar in de provincie Flevoland. 

1. Stikstof 

Zoals bekend zijn er in Nederland problemen die ontstaan door een teveel aan stikstof in de natuur  - alle natuur, niet alleen Natura2000-gebieden! In de provincie Flevoland blijft de Partij voor de Dieren aandacht voor het probleem hebben en de belangrijkste oplossing hiervoor: minder dieren houden. In juni 2022 (vóór het rapport Remkes) dienden we een motie in om de Gedeputeerde Staten te bewegen om af te stappen van de sprookjes van innovaties en een lijst te maken met grootste uitstoters en deze uit te gaan kopen. De motie werd verworpen en er worden juist steeds meer dieren op onterende wijze gehouden in Flevoland. Dit betekent dus ook meer uitstoot, al wordt de uitstoot door veehouders niet goed gemonitord, werd bevestigd na schriftelijke vragen van ons. In november waren door GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren verschillende externe experts uitgenodigd om te vertellen over de invloed van stikstof op de natuur. In december 2022 heeft De Partij voor de Dieren aan de Gedeputeerde Staten gevraagd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de uitbreiding van veehouderijen tegen te gaan. Helaas is deze motie niet aangenomen. Wat we wel hebben bereikt is dat we op redelijke termijn een samenvatting zullen krijgen van bestaand beleid en activiteiten, die moeten bijdragen aan een toekomstbestendige landbouw. Ondertussen, de wereld is echt gek geworden, blijft de Provincie Flevoland onverminderd inzetten op de opening van Lelystad Airport. Om dit te doen worden zelfs stikstofrechten opgekocht van boeren. Vragen hierover door de Partij voor de Dieren zijn te makkelijk afgedaan. Onze vele goed onderbouwde moties, amendementen, schriftelijke vragen en mondelinge vragen hebben helaas nog niet geleid tot het inzicht dat deze stikstofbom onwenselijk is in de huidige stikstof-, natuur- en biodiversiteitscrisis. Hoewel de Provincie keer op keer aangeeft stikstofuitstoot te willen reduceren ontbreekt het aan een goede aanpak voor de veehouderij en Lelystad Airport.  

Acties:

 • Motie: Grote stappen snel thuis: om de Gedeputeerde Staten te bewegen om af te stappen van de sprookjes van innovaties en een lijst te maken met grootste uitstoters en deze uit te gaan kopen.
 • Schriftelijke vragen: Controle OFGV op stikstofuitstoot Flevolandse veehouders
 • Schriftelijke vragen: (Positieve) weigering vergunningsaanvraag varkenshouderij Emmeloord
 • Agenderingsverzoek: Impact van stikstof op de natuur
 • Motie: Moratorium uitbreiding veehouderij
 • Motie: Landbouwtransitie in Flevoland
 • Motie: Vliegtuigen die uitstoten of veehouders massaal uitkopen?
 • Motie: Geen economisch belang Lelystad Airport
 • Amendement: Lelystad Airport Exit-strategie

2. Datacenters 

Waar wij als Partij voor de Dieren enorm succes hebben geboekt is op het gebied van datacenters. Hoewel kleine datacenters in onze gedigitaliseerde wereld nodig zijn voor bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en het MKB, zijn grote of zelfs hyperscale datacenters onwenselijk in de provincie Flevoland omdat zij gigantisch veel kostbare energie verbruiken, zorgen voor verdozing van het landschap en nauwelijks bijdragen aan de werkgelegenheid in Flevoland. Door ons aanhoudend verzet in maart en in april heeft Meta, het moederbedrijf van Facebook, besloten definitief te stoppen met de aanleg van een Hyper-scale datacentrum op Trekkersveld IV in Zeewolde. Daarnaast heeft een meerderheid van Provinciale Staten op ons verzoek zelfs besloten om grote datacenters met een aansluitvermogen van 50 MW of meer te weren uit de Provincie Flevoland én om betere afspraken te maken met gemeentes over datacenters kleiner dan 50 MW.  De voltallige oppositie was het met ons eens en hebben wij bij elkaar gebracht om deze belangrijke moties aangenomen te krijgen. Bekijk hier de bijdrage van fractievoorzitter Sylvia Kers.

Acties:

3. Oostvaardersplassen, jacht en wildaanrijdingen

Niet alleen werd de jacht op onschuldige dieren dit jaar wederom geopend in de Oostvaardersplassen, ook werden er nog méér maatregelen aangekondigd om dieren af te schieten. De provincie heeft o.a. besloten om lokvoer te gebruiken, de bronsttijd van edelherten te verstoren en in het broedseizoen verder te gaan met jagen. En dit alles om maar de doelcijfers van ‘afschot’ te halen. Wij geven keer op keer aan dat dit volstrekt fout is en hebben tevergeefs gevraagd om een evaluatiemoment van de huidige situatie. Helaas is een meerderheid van Provinciale Staten hier tegen. Bekijk hier de mondelinge vragen van Sylvia Kers. Daarnaast zijn er fors meer aanrijdingen met dieren geweest dit jaar. In plaats van een structureel verbeterd plan te maken om aanrijdingen te voorkomen, zoals wij hebben voorgesteld in juni, of zelfs maar te beginnen met het bijhouden van het aantal dierlijke verkeersslachtoffers, zoals voorgesteld in oktober, gaat de provincie liever door met afschieten en verhoogt zij het budget van de jagersclub, de Faunabeheereenheid. Zo ook bij de N307 waar het verzoek van Staatsbosbeheer en de Partij voor de Dieren om een faunatunnel voor grote grazers te creëren is afgewezen. Dit zou zogenaamd te duur zijn. Het is echter meer een kwestie van andere prioriteiten hebben.  

Acties:

 • Motie: Grote Grazers Oostvaardersplassen
 • Motie: Plan Wild Aanrijdingen
 • Motie: Toevoegen indicator niet-menselijke verkeersslachtoffers
 • Motie: Wildopvang in Flevoland

4. Energietransitie en energiearmoede

Ook op het gebied van energie is er veel gebeurd. Door de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen fors gestegen en wordt de roep om over te schakelen van vervuilende fossiele brandstoffen naar schone duurzame energie steeds groter. Dit is iets wat wij als Partij voor de Dieren alleen maar kunnen toejuichen. Desondanks gaf de Provincie aan in haar beantwoording op onze vragen de eigen gestelde doelstelling van een energieneutraal Flevoland in 2030 niet te gaan halen, acht jaar voor dato. Onbegrijpelijk dat in zo een essentiële transitie de Provincie Flevoland nu al de handdoek in de ring gooit. Dit geldt overigens niet alleen voor deze ambitie. Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorpanden groter dan 100m2 voldoen aan energielabel C, wat nog lang niet zo is. In het geval dat zij hier niet aan voldoen zou handhaving volgen. Van ons verzoek aan de Provincie om met de Flevolandse gemeentes in gesprek te gaan over deze handhaving is echter helaas niets terechtgekomen. De gestegen energieprijzen hebben daarnaast ook geleid tot energiearmoede, waardoor bewoners met minder geld moeite kregen de energierekening te betalen. De Partij voor de Dieren Flevoland diende hiertoe een motie in om een subsidie- en leningsregeling op te zetten voor inwoners met een kleine portemonnee. De meerderheid van de Staten vond dit helaas onnodig. Ook een motie om de energieloketten uit te breiden haalde het niet.

Acties:

 • Schriftelijke vragen: Flevoland faalt ten opzichte van haar eigen doelstelling
 • Schriftelijke vragen: Ener­gie­label C voor kantoor­ge­bouwen conform Bouw­be­sluit 2012
 • Motie: Subsidie- en lening regeling verduur­zamen woningen Flevoland
 • Motie: Provin­ciaal ener­gie­loket uitbreiden

Je kunt nu nog kiezen!

In 2022 hebben wij wederom aandacht gevraagd voor onze idealen en geprobeerd stappen te zetten voor de natuur, de dieren, het klimaat en de inwoners van Flevoland. We hebben een aantal mooie successen behaald. Echter is het ook duidelijk geworden dat er op lokaal niveau nog veel stappen te zetten zijn. Met de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar voor de boeg ligt er een nieuwe kans om van onze en uw idealen een realiteit te maken in 2023 en verder. Wij hopen dan ook op uw steun in maart. Je kunt nu nog kiezen!

Met diervriendelijke groet,

Partij voor de Dieren Flevoland

 Successen in 2022:

9 NOVMotie Landbouwtransitie in Flevoland (aangenomen)

9 NOVMotie Invoeren Social Return On Investment (SROI) als vast onderdeel van het provinciale inkoop- en aanbestedingsbeleid (aagenomen)

9 NOVMotie Verkenning permanente expositieruimte Lixenberg in Dronten (aangenomen)

26 OKTMotie Maak een Datacenter Convenant (aangenomen)

26 OKTMotie Geen Datacenters van 50 MW of meer (aagenomen)

26 OKTAmendement N50 met hoogwaardige OV-verbinding (aangenomen)

       

Gerelateerd nieuws

Meldpunt vuurwerk gelan­ceerd

De Partij voor de Dieren ergert zich al jaren groen, geel en geglitterd aan de overlast die vuurwerk geeft en strijdt al lang...

Lees verder

Kiezers bedankt!

Wat een geweldige voorlopige uitslag! We hebben weer meer stemmen gekregen en groeien door. We mogen met 2 zetels in de Provi...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws