Motie Wildopvang in Flevoland


9 november 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 9 november 2022

Constaterende dat:

  • De verantwoordelijkheid voor natuurbeleid en de daarin levende wilde dieren primair bij de provincies ligt.
  • Er zich in Flevoland slechts één wildopvangcentrum (vleermuizenopvang) bevindt terwijl het aantal gewonde dieren steeds meer toeneemt[1];
  • Ook de Raad voor Dieraangelegenheden in haar aanbevelingen aangeeft dat het zaak is om te gaan starten met een lange termijn financiering van wildopvang door provincies

Overwegende dat:

  • De provincie Flevoland zou moeten starten met een inventarisatie van de huidige behoefte aan wildopvang in Flevoland en daartoe het gesprek aangaan met verschillende opvangcentra die Flevoland omringen en het kenniscentrum Wildopvang;
  • Op basis van bovengenoemde inventarisatie beleid ontwikkeld moet gaan worden voor de opvang hulpbehoevende dieren die vrij leven in Flevoland.

X Verzoeken het college (dictum)

  • Te inventariseren wat nodig is om te komen tot (de financiering van) een zelfstandige wildopvang in de provincie Flevoland, welke financiële middelen hiervoor nodig zijn en hiermee terug te komen bij de staten bij de Perspectievennota 2023.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: C.A.Kielen (PvdD), M.Müller (SP)


[1] Omroep Flevoland - Nieuws - Aanrijdingen met reeën: 30 procent meer vergeleken met vorig jaar


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Toevoegen indicator niet-menselijke verkeersslachtoffers

Lees verder

Motie Evaluatiemoment rapport van Geel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer