Motie Land­bouw­tran­sitie in Flevoland


9 november 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 9 november 2022

Constaterende dat:

 • In de programmabegroting 2023 (p29 e.v.) wordt gesproken over de landbouwtransitie, uitgewerkt in doel
  en activiteiten;
 • Er in verschillende programma’s en documenten van de provincie Flevoland gesproken wordt over de
  landbouwtransitie (Landbouw Meerdere Smaken, Boerderij van de Toekomst, Actieplan Bodem en Water,
  enz.);
 • Er verschillende activiteiten, pilots, proeftuinen en experimenten worden uitgevoerd in het kader van de
  landbouwtransitie

  Overwegende dat:

  • De toekomst van Flevoland als landbouwprovincie een belangrijk onderwerp is;
  • Er voor de landbouwtransitie behoefte is aan duidelijkheid en tempo:
  • Het wenselijk en overzichtelijk is als de doelen en activiteiten met betrekking tot de landbouwtransitie in één samenhangend verhaal te lezen zijn;

  X Verzoeken het college (dictum)

  • Doelen en activiteiten die de landbouwtransitie naar een toekomstbestendige- en weerbare landbouw betreffen te vatten in één compact en samenhangend verhaal met als doel een samenvatting van bestaand beleid en lopende activiteiten te geven en dit document binnen redelijke termijn te presenteren aan Provinciale Staten. Waarin ook inzichtelijk is wat de progressie is, dan wel behaalde resultaten zijn, in relatie tot relevante criteria van ieder programma

  en gaan over tot de orde van de dag.

  Naam initiatiefnemer: Y. den Boer (D66), C. Straatsma (Groenlinks), S. Kers (PvdD), J.N. Simonse (SGP),

  J. van Slooten (CDA)


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Tegen

  Lees onze andere moties

  Motie Invoeren Social Return On Investment (SROI) als vast onderdeel van het provinciale inkoop- en aanbestedingsbeleid

  Lees verder

  Motie Moratorium uitbreiding veehouderij

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Doe mee Doneer