Motie Verkenning perma­nente expo­si­tie­ruimte Lixenberg in Dronten


9 november 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 9 november 2022

Constaterende dat:

  • De gemeente Dronten haar 50 jarig bestaan viert met o.a het project "Lixenberg in perspectief”;
  • Dit project een hernieuwde kunstroute en een tentoonstelling omvat over het werk van beeldhouwer en graficus Cyril Lixenberg:
  • Dit project bij diverse media en inwoners tot enthousiaste en inspirerende reacties heeft geleid, waaronder een pleidooi voor een permanente expositieruimte;
  • Dat dit geleid heeft tot de start van een initiatiefgroep;
  • Het creëren (en exploiteren) van een permanente expositieruimte een ingewikkeld en financieel uitdagend proces is waarbij deskundigheid op het gebied van fondsvorming, exploitatielasten en collectiebeheer hard nodig is.

Overwegende dat:

  • Dat er in ons land geen gemeente is die zoveel sculpturen in de openbare ruimte heeft staan van één beeldend kunstenaar als Dronten;
  • Het aanzien van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant, mede door Cyril Lixenberg, een unieke identiteit heeft gekregen;
  • Naast het werk van Cyril Lixenberg in de openbare ruimte, tevens een schat aan grafisch werk in Dronten is opgeslagen wat zich leent voor een breder publiek;
  • De provincie Flevoland zich in zou kunnen zetten om de werken van Lixenberg voor het publiek zichtbaar te maken.

X Verzoeken het college (dictum)

  • De bereidheid uit te spreken naar de initiatiefgroep om voor de verkenning van een permanente expositieruimte kennis en expertise ter beschikking te stellen of anders behulpzaam te zijn door daar binnen het netwerk naar die kennis en expertise te zoeken;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Y. den Boer (D66), C. Straatsma (Groenlinks), W. de Jager (PvdA), S. Kers (PvdD)Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Evaluatiemoment rapport van Geel

Lees verder

Motie Grote Grazers Oostvaardersplassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer