Motie Maak een Data­center Convenant


26 oktober 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 26 oktober 2022

Constaterende dat:

  • Gemeenten het bevoegd gezag zijn voor datacenterontwikkelingen tot 50MW;

Overwegende dat:

  • Ook de vestiging van datacenters met een vermogen minder dan 50MW een gebiedsoverstijgende impact (kunnen) hebben op de ruimtelijke indeling, infrastructuur, energie- en klimaatopgaven;
  • Provinciale Staten op basis van de huidige wet- en regelgeving en afspraken zeer weinig tot geen kaders kan meegeven ter zake van de gebiedsoverstijgende factoren van deze datacenterontwikkelingen

X Dragen het college op (dictum)

  • Om met de Flevolandse gemeenten in gesprek te gaan ten einde te komen tot afspraken met betrekking tot de gebiedsoverstijgende impact en gevolgen van de vestiging van datacenters en dit vast te leggen in een convenant met als doel het waarborgen van de belangen van de Provincie Flevoland bij het vestigen van datacenters;
  • Indien noodzakelijk met een voorstel te komen tot aanpassing van de Wet Ruimtelijke Ordening ten einde meer inspraak te krijgen met betrekking tot de gebiedsoverstijgende impact m.b.t. de vestiging van deze datacenters;
  • Provinciale Staten actief te betrekken bij de input en besluitvorming hieromtrent

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: S.Kers (Partij voor de Dieren), S.Simonse (SGP), H.Ismaili Alaoui (GroenRood), Gert-Jan Ransijn (JA21), M.Müller (SP), W.Boutkan (PVV), M.van Rooij (50Plus), P.van der Starre (Fractie van der Starre), Anton de Lange (FvD)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Geen Datacenters van 50 MW of meer

Lees verder

Motie Opschalen biobased bouw ketens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer