(Positieve) weigering vergun­nings­aan­vraag varkens­hou­derij Emmeloord


Indiendatum: 10 okt. 2022

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de (Positieve) weigering vergunningsaanvraag varkenshouderij Emmeloord.

Wij stellen de volgende vragen aan het college van GS:

  1. Is het college van mening dat we verkeren in een stikstofcrisis, en daardoor op dit moment geen additionele stikstofemissies moeten worden toegestaan? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat (mede gezien de intentie van het kabinet en het rapport Remkes om het aantal gehouden landbouw dieren fors te laten krimpen) uitbreiding van een veehouderij in de huidige maatschappelijke situatie een totaal verkeerd signaal afgeeft richting onze inwoners en andere veehouders? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat er een moratorium moet komen op (lopende) vergunningsaanvragen ter uitbreiding van het aantal gehouden landbouwdieren in provincie Flevoland? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college bekend met de (positieve) weigering door provincie Flevoland als reactie op de vergunningsaanvraag in het kader van de Wet Natuurbescherming (Wnb) door de aanvrager uit Emmeloord? (brief met kenmerk 3012809, d.d. 27-09-2022)[1]
  5. Is het college het met de bestaande onderzoeken eens dat innovatieve toepassingen om stikstofuitstoot te beperken niet werken zoals beoogd en daarom niet gebruikt zouden moeten worden om meer dieren te kunnen houden? Zo nee, waarom niet?[2]
  6. Is het college het dan ook met de Partij voor de Dieren eens dat het niet is uit te leggen hoe een varkenshouderij maar liefst 57% kan uitbreiden (van 1024 naar 1606 varkens) zonder hierbij meer stikstofverbindingen (NH3) uit te stoten? Zo nee, waarom niet?
  7. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de berekening die hierbij wordt opgevoerd slechts berust op theoretische modellen en niet op daadwerkelijke uitstoot?
  8. Is het college voornemens de situatie zoals beschreven in de genoemde vergunnings­aanvraag bij het betreffende bedrijf op locatie te beoordelen? Zo nee, waarom niet?
  9. Is het college van plan om voor het definitief worden van dit ontwerpbesluit, dit ontwerpbesluit terug te trekken gegeven de vorige vragen? Zo nee, waarom niet?

Sylvia Kers, Partij voor de Dieren Flevoland


[1] https://www.flevoland.nl/getmedia/1c13967e-1e27-46d0-b094-77ca220c5300/3012809-Wet-natuurbescherming-ontwerpbesluit-(positieve)-weigering-Maatschap-Goelema-van-Gijssel-Bomenweg-16-te-Emmeloord-DV.pdf

[2] https://nos.nl/nieuwsuur/collectie/13901/artikel/2443144-richten-boeren-hun-hoop-ten-onrechte-op-stikstof-innovaties