Motie Toevoegen indicator niet-mense­lijke verkeers­slacht­offers


9 november 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 9-11-2022

Constaterende dat:

  • De begroting de indicator ‘Ernstige verkeersslachtoffers’ hanteert in het hoofdstuk Mobilitieit.
  • Deze indicator slechts uitgaat van menselijke verkeersslachtoffers.
  • De omgeving waarin de in vrijheid levende dieren leven, zeer sterk veranderd is door de wijzigingen in het menselijk landgebruik (landbouw, infrastructuur, verstedelijking, recreatie).
  • Het veranderende landgebruik ervoor gezorgd heeft dat in vrijheid levende dieren plaatselijk minder ruimte hebben en te maken krijgen met minder geschikte leefomstandigheden of met een gefragmenteerde populatie door versnippering van leefgebied.
  • In het afgelopen jaar in Flevoland alleen al 520 reeën zijn aangereden en we het dus hebben over substantiële aantallen;

Overwegende dat:

  • De impact van een aanrijding altijd groot is: zowel voor mens als dier.
  • De financiële impact van een botsing met een dier ook groot is en stijgt2.
  • De gegevens van het aantal aanrijdingen al aanwezig zijn in het Faunaregistratiesysteem (FRS) en bij de Fauna Beheer Eenheden.
  • De provincie Flevoland een verantwoordelijkheid heeft om de veiligheid van mens en dier op en rondom provinciale wegen te waarborgen en dat deze aantallen dus relevant zijn voor te nemen maatregelen op het gebied van de verkeersveiligheid van alle inwoners van Flevoland.

X Dragen het college op (dictum)

Om de indicator ‘Aantal verkeersslachtoffers’ uit te breiden met de verkeersslachtoffers onder de in vrijheid levende dieren.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: S.Kers (PvdD), M.Müller (SP)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Vliegtuigen die uitstoten of veehouders massaal uitkopen?

Lees verder

Motie Wildopvang in Flevoland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer