Overheid en samen­leving


Een balans tussen persoon­lijke vrijheid en persoon­lijke verant­woor­de­lijkheid

De Partij voor de Dieren kiest als het gaat om samenleven voor een zorgvuldige balans tussen persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Mensen hebben de vrijheid om te leven volgens hun eigen inzichten, voor zover deze niet conflicteren met de vrijheden van anderen, waaronder die van dieren. De Partij voor de Dieren hecht zeer aan de privacy van mensen, openbaarheid van bestuur en de vrijheid van meningsuiting. De provincie moet inwoners actief bij de politiek en besluitvorming betrekken, onder meer door hen de mogelijkheid te geven eenvoudig kennis te nemen van besluiten.

 • Duurzaam inkopen en aanbesteden

  De provincie heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om een maatschappelijk verantwoordelijke bedrijfsvoering, denk aan duurzame inkoop en het bevorderen van duurzaam woon-werkverkeer. De Partij voor de Dieren wil dat het provinciebestuur hierbij scherpe normen stelt en zo een belangrijke rol neemt in het verduurzamen van de provincie.

  Meer informatie
 • Een transparante overheid en privacybescherming

  De Partij voor de Dieren hecht zeer aan de privacy van burgers, openbaarheid van bestuur en de vrijheid van meningsuiting. De Partij voor de Dieren vindt dat privacygevoelige data in principe alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor die data zijn verkregen en veilig en alleen maar tijdelijk moeten worden opgeslagen.

  Wij vinden dat de provincie burgers actief bij de politiek en besluitvorming moet betrekken. Onder meer door het helder en actief bekendmaken van besluiten zodat burgers hier eenvoudig kennis van kunnen nemen. Burgerinitiatieven zijn een uitstekende manier om politieke betrokkenheid te vergroten.

  Meer informatie
 • Inzetten op een regionale economie

  De Partij voor de Dieren pleit voor een geregionaliseerde economie die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee toekomstige generaties in gevaar te brengen.

  Wij zetten ons in voor een progressieve, innovatieve en duurzame inrichting van de economie. Duurzame innovaties leveren bovendien nieuwe en hoogwaardige banen op. De Partij voor de Dieren zet in op deeltijdbanen, voor een goede balans tussen werk en privé.

  Het gevoerde beleid in de provincie heeft invloed op de economie en werkgelegenheid. De Partij voor de Dieren pleit ervoor dat de provincie gericht invloed uitoefent door via haar budget onder meer te kiezen voor een duurzame OV-infrastructuur en duurzame aanbestedingen.

  Veel producten kunnen beter regionaal worden geproduceerd, denk aan voedsel en energie. Met een sterk regionaal beleid kan worden ingezet op het sluiten van kringlopen. De consumptie van seizoensgebonden producten wordt bevorderd. Wij kiezen voor een samenleving waarin de vervuilers betalen voor de maatschappelijke problemen die zij veroorzaken en waar duurzame keuzes worden beloond.

  Meer informatie
 • Onafhankelijke cultuur, kunst en media

  Een samenleving gedijt het beste als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Dikwijls nemen media en kunst deze taak op zich. Cultuur zorgt bovendien voor een immateriële verrijking van het leven. De Partij voor de Dieren vindt aandacht en middelen voor regionale media en kunst dan ook essentieel. Denk hierbij aan zaken zoals monumentenzorg, het regionale orkest, ateliers en tentoonstellingsruimten

  Meer informatie
 • Steun voor emancipatiebewegingen

  De Partij voor de Dieren staat pal voor erkenning van emancipatiebewegingen. Overal waar sprake is van achterstelling van groepen is het een taak van de overheid zorg te dragen voor volwaardige participatie en gelijke behandeling. Volgens ons moet de provincie hier zelf het goede voorbeeld geven met een personeelsbeleid dat pal staat voor diversiteit en met oog voor de kansen en kwaliteiten van haar medewerkers

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws