Controle OFGV op stik­stof­uit­stoot Flevo­landse veehouders


Indiendatum: 10 okt. 2022

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over Controle OFGV op stikstofuitstoot Flevolandse veehouders.

Wij stellen de volgende vragen aan het college van GS:

  1. Heeft het college kennisgenomen van het volgende artikel: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/302943/geen-controle-op-stikstofuitstoot-bij-flevolandse-boeren
  2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de in het artikel genoemde milieucontroles niet afdoende zijn om toezicht te houden op de stikstofuitstoot van 350 veehouderijen in Flevoland, zeker gezien 250 bedrijven wellicht helemaal geen natuurvergunning hebben en dat dit eerst gecontroleerd moet worden? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het wel uitvoeren van controles door de OFGV de provincie een veel beter zicht geeft op de werkelijke uitstoot, de uitdagingen die in de praktijk spelen en daardoor onmisbare informatie oplevert die de komende tijd hard nodig is voor het maken en uitvoeren van beleid op de reductie van emissies van stikstofverbindingen in onze provincie? En dat het daarbij ook de kloof tussen burger (in dit geval met name veehouders) en overheid kan helpen verkleinen? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat wanneer er wettelijke geldende regelgeving is, zoals rondom natuurvergunningen voor agrariërs, en er niet adequaat gehandhaafd wordt op de wetten, dit het niet-naleven van die regelgeving sterk in de hand werkt en wij dat als provincie niet in de hand moeten werken? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het college met de Partij voor de Dieren eens dat vanwege de huidige landelijke stikstofcrisis, en daarmee gepaarde slechte staat van de natuur en massale verlies aan biodiversiteit, de Provincie alles in het werk moet stellen om deze controles alsnog zo snel mogelijk uit te voeren? Zo nee, waarom niet?
  6. Is het college bereid om extra financiële middelen beschikbaar te stellen om er voor te zorgen dat het personeelstekort bij de OFGV binnen zeer korte termijn wordt opgelost, ook als dat betekent dat zelfstandige externe controleurs tijdelijk moeten worden aangesteld? Zo nee, waarom niet?

Sylvia Kers, Partij voor de Dieren Flevoland