Controle OFGV op stik­stof­uit­stoot Flevo­landse veehouders


Indiendatum: 10 okt. 2022

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over Controle OFGV op stikstofuitstoot Flevolandse veehouders.

Wij stellen de volgende vragen aan het college van GS:

 1. Heeft het college kennisgenomen van het volgende artikel: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/302943/geen-controle-op-stikstofuitstoot-bij-flevolandse-boeren
 2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de in het artikel genoemde milieucontroles niet afdoende zijn om toezicht te houden op de stikstofuitstoot van 350 veehouderijen in Flevoland, zeker gezien 250 bedrijven wellicht helemaal geen natuurvergunning hebben en dat dit eerst gecontroleerd moet worden? Zo nee, waarom niet?
 3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het wel uitvoeren van controles door de OFGV de provincie een veel beter zicht geeft op de werkelijke uitstoot, de uitdagingen die in de praktijk spelen en daardoor onmisbare informatie oplevert die de komende tijd hard nodig is voor het maken en uitvoeren van beleid op de reductie van emissies van stikstofverbindingen in onze provincie? En dat het daarbij ook de kloof tussen burger (in dit geval met name veehouders) en overheid kan helpen verkleinen? Zo nee, waarom niet?
 4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat wanneer er wettelijke geldende regelgeving is, zoals rondom natuurvergunningen voor agrariërs, en er niet adequaat gehandhaafd wordt op de wetten, dit het niet-naleven van die regelgeving sterk in de hand werkt en wij dat als provincie niet in de hand moeten werken? Zo nee, waarom niet?
 5. Is het college met de Partij voor de Dieren eens dat vanwege de huidige landelijke stikstofcrisis, en daarmee gepaarde slechte staat van de natuur en massale verlies aan biodiversiteit, de Provincie alles in het werk moet stellen om deze controles alsnog zo snel mogelijk uit te voeren? Zo nee, waarom niet?
 6. Is het college bereid om extra financiële middelen beschikbaar te stellen om er voor te zorgen dat het personeelstekort bij de OFGV binnen zeer korte termijn wordt opgelost, ook als dat betekent dat zelfstandige externe controleurs tijdelijk moeten worden aangesteld? Zo nee, waarom niet?

Sylvia Kers, Partij voor de Dieren Flevoland

Indiendatum: 10 okt. 2022
Antwoorddatum: 3 nov. 2022

 1. Antwoord: Daar heeft het college kennis van genomen.
 2. Antwoord: Het college is het hiermee eens en betreurt deze tegenslag. Het gebrek aan kundig personeel wordt veroorzaakt door de krappe arbeidsmarkt en is een externe factor. De provincie spant zich samen met de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna OFGV) in om ondanks het gebrek aan personeel toch een manier te vinden om zoveel mogelijk invulling te geven aan haar ambities die zijn neergelegd in de toezichtstrategie stikstof Toezicht op stikstofneerslag N2000-gebieden - Provincie Flevoland die afgelopen zomer is vastgesteld. De provincie heeft hierover overleg met de OFGV.
 3. Antwoord: Zie de reactie op vraag 2. Aanvullend daarop onderschrijven wij het belang om een goed
  beeld te hebben van de daadwerkelijke emissie bij de bedrijven
 4. Antwoord: Zie de reactie op vraag 2. Daarnaast draagt adequaat handhaven bij aan het naleven van
  de regelgeving. Dat is ook de reden dat de toezichtstrategie stikstof is vastgesteld.
 5. Antwoord: Zie de reactie op vraag 2. Al het mogelijke wordt in werk gesteld om alsnog invulling te
  geven aan de toezichtstrategie die is vastgesteld.
 6. Antwoord: De beschikbare financiële middelen zijn niet de beperkende factor. Er wordt in het overleg tussen de provincie en de OFGV ook de mogelijkheid onderzocht om met externe inhuur de controles uit te voeren. Ook hier geldt echter dat er in de markt een zeer beperkte capaciteit beschikbaar is.

Interessant voor jou

Energielabel C voor kantoorgebouwen conform Bouwbesluit 2012

Lees verder

(Positieve) weigering vergunningsaanvraag varkenshouderij Emmeloord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer