Ruimte voor natuur


Natuur heeft een eigen waarde

De Partij voor de Dieren geeft natuur de prioriteit die zij verdient. Natuur heeft een eigen waarde en verdient alleen al om die reden onze bescherming. Bovendien vormt zij met haar diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen de basis voor onze voedselproductie en onze maatschappij. Het behoud en herstel van onze natuur is een kerntaak voor de provincie. Natuur is geen luxe, maar het fundament van ons bestaan.

Maar de natuur en de biodiversiteit worden bedreigd. Van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland is nog maar vijftien procent over. Natuurgebieden verdwijnen door de oprukkende verstedelijking – en de overblijvende natuur staat onder druk. Uitstoot van schadelijke stoffen door industrie, verkeer en de vee-industrie, maar ook het gebruik van landbouwgif tasten de natuur aan. De vernietiging van de natuur blijft doorgaan en andere partijen kiezen telkens weer voor het opofferen van natuur aan kortetermijnbelangen zoals asfalt, bedrijfsterreinen en het opschalen van vee-industrie. De Partij voor de Dieren doet daar niet aan mee. We hebben méér natuur nodig, in plaats van steeds minder.

 • De Oostvaardersplassen

  De Partij voor de Dieren is tegen het uitzetten van dieren en zou de opzet van de Oostvaardersplassen nooit hebben gesteund. Nu de dieren er leven, moet zorgvuldig bekeken worden wat het beste is voor de kuddes en het welzijn van het individuele dier. De grazers zijn in het wild levende dieren in een natuur met beperkingen. De Partij voor de Dieren vindt daarom dat zij zoveel mogelijk met rust moeten worden gelaten, maar dat de mens wel de plicht heeft om onnodig lijden van de grazers te voorkomen.

  In plaats van afschot vooraf moet het welzijn van de dieren zorgvuldig gemonitord worden, in relatie tot de omstandigheden zoals het weer en het voedselaanbod. Op basis daarvan zal op tijd moeten worden beoordeeld of dieren het risico lopen zo ernstig te verzwakken dat ze de winter niet zullen overleven. Die dieren moeten voordat er onnodig lijden optreedt uit hun lijden verlost worden. Bij dit reactieve beheer is dus het welzijn van het individuele dier bepalend, en wordt de toestand waarin het dier zich bevindt beoordeeld door professionele beheerders in samenwerking met een vaste dierenarts die toezicht houdt op de dieren.

  Meer informatie
 • Een groene samenleving is gezonder

  Natuur is essentieel voor onze samenleving. Groene steden en dorpen verbruiken minder energie en hebben minder kans op wateroverlast. In een groene omgeving voelen mensen zich gezonder en komt minder criminaliteit en agressie voor.

  Meer informatie
 • Natuur verbinden

  Voor veel diersoorten is het leefgebied versnipperd. Natuurgebieden vormen als het ware eilandjes in het verstedelijkte gebied. Dit is een belangrijke oorzaak voor de afname van de biodiversiteit. Het verbinden en uitbreiden van natuurgebieden is een belangrijke maatregel om die afname tegen te gaan. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden wordt de natuur sterker, wordt de biodiversiteit groter en wordt ook de kans op het voortbestaan van veel soorten vergroot. De Partij voor de Dieren wil de Ecologische Hoofdstructuur (EHS of het Nationaal Natuur Netwerk) in Flevoland zo snel mogelijk realiseren. In het bijzonder dienen de Oostvaardersplassen zo snel mogelijk te worden verbonden met omringende natuurgebieden.

  Ook andere groengebieden dienen planologisch afdoende beschermd te worden door de provincie.

  Meer informatie
 • Natuurbehoud in plaats van symptoombestrijding

  Bij beheer en herstel van natuurkwaliteit wil de Partij voor de Dieren dat de provincie inzet op bronbeleid: de oorzaken van schade aan de natuur moeten zoveel mogelijk worden weggenomen. Hierdoor kunnen beheerskosten dalen. De vee-industrie vormt de grootste bedreiging van de natuur. De Partij voor de Dieren streeft naar een integrale aanpak, waarbij maatregelen voor natuur en milieu niet ten koste mogen gaan van dierenwelzijn.

  Meer informatie
 • Programma Nieuwe Natuur

  Nadat het kabinet Rutte 1 besloten had dat robuuste natuurverbindingen, waaronder Oostvaarderswold, geschrapt zouden worden, achtte de meerderheid van Provinciale Staten van Flevoland zich niet meer gebonden aan de verplichting om Oostvaarderswold aan te leggen en heeft besloten om de al met Rijksgelden aangekochte gronden te verkopen en te gebruiken voor een programma Nieuwe Natuur. Daarvoor kon iedereen projecten aanmelden. Een aantal projecten is aangemeld door de natuurorganisaties, maar ook een aantal door particulieren die toch vooral gebaseerd waren op eigenbelang en nauwelijks natuurwaarde hebben. Helaas zijn enkele van deze laatstgenoemde projecten wel door de laatste selectie gekomen, terwijl enkele mooie projecten met hoge ecologische verbetering, die door natuurorganisaties waren ingebracht, op de reservelijst geplaatst zijn.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer

Gerelateerd

Moties Nieuws