Motie Grote stappen snel thuis


29 juni 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

Constaterende dat:

 1. In veel Natura2000 gebieden, waaronder de Weerribben-Wieden, de kritische depositie waarden (KDW) al jarenlang ruim worden overschreden;
 2. Dit heeft geleid tot een grote biodiversiteitscrisis met duidelijk nadelige gevolgen voor mens en natuur;
 3. Het kabinet hiertoe heeft besloten dat een stikstofvermindering van 50 procent noodzakelijk is om de natuur weer de kans te geven zich te herstellen;
 4. Er sprake is van een beoogde 40 procent reductie van stikstof in de landbouw;
 5. GS in het gebiedsproces vooral de focus legt op het subsidiëren van bedrijven om stikstof reducerende technieken toe te passen in plaats van over te gaan op het uitkopen van de grootste uitstoters;

Overwegende dat:

 1. Stikstof reducerende innovaties in het echt veel minder effectief zijn dan op papier wordt geschetst; https://nos.nl/artikel/2430375...
 2. De door GS in de perspectiefnota 2023-2026 gestelde 70 procent reductie met deze maatregelen totaal onrealistisch is;
 3. De kosten van het uitkopen van de grootste uitstoters ofwel ‘piekbelasters’ substantieel goedkoper is dan de huidige plannen; https://www.nrc.nl/nieuws/2022...
 4. Het uitkopen van ‘piekbelasters’ ook als voordeel heeft dat veel veehouders kunnen blijven bestaan en daarmee de landbouwcultuur in stand wordt gehouden;

X Verzoeken het college (dictum) / □ Dragen het college op (dictum) / □ Spreken uit (dictum)

 1. Af te stappen van de focus op stikstof reducerende technieken en de veehouders een realistisch en schuldenvrij alternatief te bieden met een focus op een gebiedsgerichte aanpak, aankoopregelingen en een beëindigingsregelingen;
 2. Hiertoe een lijst te maken met de grootste uitstoters van ammoniak nabijgelegen aan Natura2000 gebieden in Flevoland en deze als eerste uit te kopen en op deze manier als ‘pilot’ regio fungeren voor de rest van Nederland;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Jesse Luijendijk (PvdD)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Subsidie- en lening regeling verduurzamen woningen Flevoland

Lees verder

Motie Stiltegebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer