Motie Provin­ciaal ener­gie­loket uitbreiden


9 november 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 09-11-2022

Constaterende dat:

  • Het Provinciale energieloket in de gemeentes Zeewolde, Urk, Noordoostpolder en Dronten opereert;
  • De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) adviseert om het energieloket ecosysteem uit te breiden;

Overwegende dat:

  • Energieprijzen fors zijn gestegen in de afgelopen maanden;
  • De gemiddelde inkomens in de gemeentes die onder het Provinciale energieloket (Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk) lager zijn dan het gemiddelde bruto-inkomen in Nederland;[1]
  • De verdeling van inkomens in deze gemeentes bovendien schever is dan gemiddeld gezien in Nederland;[2]
  • De inwoners van Flevoland daarom verhoudingsgewijs meer last zullen hebben van energiearmoede dan inwoners in andere provincies;
  • Inwoners de laatste tijd massaal aan de bel trekken, waardoor het Energieloket Flevoland versterking goed kan gebruiken.[3]
  • Er ook veel inwoners zijn die nog niet de stap (durven) zetten om hun huis te verduurzamen en de Provincie een rol heeft in het ondersteunen van haar bewoners

X Dragen het college op (dictum)

  • Invulling te geven aan de aanbeveling van het TNO om het energieloket ecosysteem uit te breiden en hiertoe onderzoek doen naar de benodigde financiĆ«le middelen voor het Provinciale Energieloket Flevoland uit het ongeoormerkte deel van de Brede Bestemmingsreserve;
  • Voor de Perspectiefnota 2024-2027 een voortgangsrapportage op te stellen en onze Staten hierover te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: C.A.Kielen (PvdD)


[1] Inkomen per gemeente en wijk, 2018 (cbs.nl)

[2] Inkomen per gemeente en wijk, 2018 (cbs.nl)

[3] Omroep Flevoland - Nieuws - 'Flevolanders trekken massaal aan de bel bij Energieloket'


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Opschalen biobased bouw ketens

Lees verder

Motie Provinciaal Plan Houtstook

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer