Een gezonde leef­om­geving


Ook voor de gene­raties die na ons komen

De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie een krachtige koploper moet worden als het gaat om een schoon milieu, een gezonde, duurzame leefomgeving en het stimuleren van een circulaire economie. Het overschakelen naar milieuvriendelijk produceren en consumeren is noodzakelijk voor een gezonde toekomst - ook voor de economie. Alleen door zuinig om te springen met voedsel, beschikbare ruimte, grondstoffen, schoon water en schone lucht blijft er voldoende van over. Voor ons en voor de generaties – mensen en dieren – die na ons komen.

Op dit moment wentelt de maatschappij problemen echter nog steeds af op die toekomstige generaties. We moeten daarom snel een andere weg inslaan om klimaatverandering en milieuvervuiling het hoofd te bieden. Een aanpak bij de basis is noodzakelijk: de overconsumptie moet worden afgeremd.

 • Een toegankelijk en milieuvriendelijk verkeersnet

  Openbaar vervoer moet, zowel in stedelijk als landelijk gebied, betrouwbaar en toegankelijk zijn. Ook moet de provincie investeren in milieuvriendelijker vervoer en niet in nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer. De Partij voor de Dieren wil het woon-werkverkeer terugdringen.

  De Partij voor de Dieren is tegen uitbreiding van Lelystad Airport. Toename van het aantal vluchten met grotere toestellen heeft negatieve gevolgen voor het klimaat en veroorzaakt overlast voor omwonenden en bedrijven, waaronder bedrijven met biologische landbouw. In de nabije omgeving bevinden zich vogelrijke natuurgebieden, waaronder de Oostvaardersplassen, een Natura2000-gebied, op minder dan 20 km afstand.

  Meer informatie
 • Krimp biedt kansen

  De komende jaren zal bevolkingskrimp in sommige regio’s een blijvende factor zijn. Het heeft geen zin om maatregelen in te zetten tegen krimp. Een krimpregio biedt wel kansen om bestaande natuurgebieden te versterken, de ontwikkeling van nieuwe natuur te bevorderen en projecten voor duurzame energie in de regio te stimuleren.

  Meer informatie
 • Naar een duurzaam energiebeleid

  De Partij voor de Dieren wil toe naar een decentrale en duurzame energieopwekking waarbij burgers en bedrijven zelf energie opwekken. Flevoland moet in 2020 energieneutraal zijn en daarna bijdragen aan versnelde verduurzaming op het gebied van energie in de rest van het land. Ons ideaal is dat we landelijk uiterlijk in 2050 stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit kan bereikt worden door energie te beprijzen, door regels te stellen en door innovatie te stimuleren. Van de duurzame bronnen moeten windenergie en zonne-energie de belangrijkste bijdrage leveren. Wij zijn tegen schaliegaswinning, kolen- en gascentrales en andere milieuonvriendelijke energiebronnen. Energiebesparing komt nog onvoldoende van de grond, terwijl het de goedkoopste manier is om klimaatverandering te beperken.

  Meer informatie
 • Naar een krachtig milieubeleid

  De Partij voor de Dieren wil dat de provincie een milieubeleid voert waarbij de bescherming van bodem, lucht en water zwaarder weegt dan de economische belangen op de korte termijn. De milieuregelgeving moet strenger worden gehandhaafd. De emissie van schadelijke stoffen moet verder afnemen en subsidies die milieuvervuiling stimuleren moeten zo snel mogelijk worden afgeschaft.

  Voor de provincie ligt er een belangrijke taak als het gaat om het stimuleren van milieuvriendelijke productie en consumptie, bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten. De provincie kan zo ook kansen bieden aan innovatieve en oplossingsgerichte bedrijven. Dit stimuleringsbeleid zou hand in hand moeten gaan met een actieve ontmoediging voor milieuvervuilende bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van fossiele energie.

  Meer informatie
 • Vervuiling bij de bron aanpakken

  De kwaliteit van water en lucht in Nederland laat veel te wensen over. Gemotoriseerd verkeer, industrie en de vee-industrie zijn de grootste boosdoeners. De Partij voor de Dieren wil deze vervuiling bij de bron aanpakken.

  De Partij voor de Dieren vindt gezond water voor mens en dier van groot belang. Nederland loopt ver achter om tijdig het water gezond te krijgen volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Door de hoge nutriëntenbelasting verstikken sloten en wateren vaak door blauwalg of kroos.

  Naast de waterkwaliteit is ook verdroging – waardoor zeldzame plantensoorten het loodje leggen – een groot probleem. In de lucht vormen met name de hoge concentraties fijnstof een gevaar voor de volksgezondheid. Door de problemen aan te pakken bij de basis krijgen we schone lucht en schoon water voor iedereen.

  Ook zwerfafval is een groot probleem. Zwerfafval heeft zich verspreid van de polen tot de evenaar. Het Nederlands zwerfafval komt bij een oostenwind terecht in de Noordzee, en zelfs vaak veel verder, omdat het wordt meegevoerd door zeestromen. In de Stille Oceaan dobbert een plastic afvalhoop die naar schatting 34 keer groter is dan Nederland. De Partij voor de Dieren wijst erop dat zwerfafval aan de bron kan worden aangepakt door onze (over)consumptie af te remmen en zorgvuldiger om te springen met onze grondstoffen. We willen onder andere dat fabrikanten worden gestimuleerd om producten te maken met een lange levensduur.

  Meer informatie
 • Zuinig omspringen met de open ruimte

  Ruimte is een belangrijk goed in ons dichtbevolkte land. De Partij voor de Dieren vindt dat we zuinig moeten zijn op de beperkte open ruimte die we nog hebben. Verschillende belangen maken soms aanspraak op hetzelfde gebied. Wij willen dat deze belangen zorgvuldig worden afgewogen via gedegen ruimtelijke ordeningsplannen. Het is daarbij van belang dat burgers betrokken worden en inspraak kunnen leveren.

  De ontwikkeling van de ruimtelijke ordening en bedrijvigheid moet gericht zijn op duurzame huisvesting en bedrijvigheid. Zo leidt het omvormen van leegstaande kantoorpanden tot meer woonruimte en dit zorgt ervoor dat er geen natuur meer opgeofferd hoeft te worden voor nieuwbouwwijken.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer

Gerelateerd

Moties Nieuws