Opkoop stik­stof­ruimte door het Rijk voor de lucht­vaart


Indiendatum: 22 nov. 2022

Provincie Flevoland

T.a.v. Voorzitter van Provinciale Staten dhr. L. Verbeek

Onderwerp: Opkoop stikstofruimte door het Rijk voor de luchtvaart

Datum: 22 november 2022

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over opkoop stikstofruimte door het Rijk.

Wij stellen de volgende vragen aan het college van GS:

 1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de mensheid zich bevindt in een stikstofcrisis, en dat wij hierom moeten inzetten op het verminderen van de stikstofuitstoot in Flevoland en in Nederland? Zo nee, waarom niet?
 2. Heeft het college kennisgenomen van het laatste rapport van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), waaruit blijkt dat de emissie van stikstofoxiden door de luchtvaart in Nederland in het piekjaar 2019 op 54,2 miljoen kg ligt, een getal dat tien maal zo groot is als de geschatte uitstoot van het tweede meest vervuilende bedrijf in Nederland (Tata Steel), en 15 maal zo groot als volgens de emissieregistratie van het RIVM?[1][2]
 3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de cijfers van het CBS, het belangrijkste instituut voor statistiek in Nederland, een terechte representatie geven van het aandeel van de luchtvaart in de emissies van stikstofverbindingen? Zo nee, waarom niet?
 4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de luchtvaart dan ook een significant aandeel heeft in de uitstoot van stikstofverbindingen, die onze natuur aantasten en de biodiversiteit helpen verslechteren?
 5. Kan het college van Gedeputeerde Staten bevestigen dat Provincie Flevoland één van de vier provincies is die deelneemt aan de NOVEX Regio Schiphol, een overleg- orgaan dat is opgericht om de besluitvorming en uitvoering in grote maatschappelijke opgaven te versnellen? Zo ja, kan het college aangeven waarom zij onderdeel is van deze bestuursovereenkomst en kan het college van Gedeputeerde Staten aangeven of zij van plan is om Provinciale Staten te informeren over de gesprekken en besluiten die daar plaatsvinden en zo ja op welke wijze? Zo nee, op welke manier wordt Gedeputeerde Staten op de hoogte gehouden van de gesprekken die plaatsvinden binnen NOVEX Regio Schiphol en hoe is zij van plan Provinciale Staten te informeren?
 6. Hoe kijkt het college aan tegen het gegeven dat het Kabinet het recht van eerste koop opeist van vrijgekomen stikstofruimte? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de regie in de stikstofcrisis daarmee weer verschuift naar het Rijk? Zo nee, waarom niet?[3]
 7. Heeft het college kennisgenomen van de reactie van het college van Gedeputeerde Staten in de provincie Utrecht op de schriftelijke vragen van de SGP-fractie van 27 september j.l.?[4]. Gedeputeerde Staten Utrecht geeft in de beantwoording van deze vragen het volgende aan: “Het Rijk wil mogelijk wel stikstofruimte voor de legalisatie van Schiphol verwerven. Hiervoor kunnen wel Utrechtse bedrijven in beeld zijn.”
 8. 8. Heeft het college kennisgenomen van de door een WOB-verzoek openbaar gemaakte documenten rondom de ontbrekende natuurvergunning van Schiphol?[5]
 9. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat deze openbaar gemaakt stukken, de reactie van het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht en het feit dat het Kabinet de eerste koopoptie op vrijgekomen stikstofruimte opeist, de suggestie wekken en wellicht zelfs aantonen dat het Rijk en het ministerie van I&W inzetten op het uitkopen van veehouderijen om stikstofruimte te verkrijgen voor de natuurvergunning van de luchtvaart?
 10. Kan het college bevestigen of de aankoop van stikstofruimte door het Ministerie van I&W voor de vergunning van Schiphol ook in Flevoland aan de orde is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan het college een overzicht geven hoeveel en welke bedrijven hiervoor in aanmerking komen?
 11. Kan het college bevestigen of de aankoop van stikstofruimte door het Ministerie van I&W ook gaat plaatsvinden of nu al plaatsvindt om het verkrijgen van een natuurvergunning voor Lelystad Airport te vergemakkelijken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan het college een overzicht geven hoeveel en welke bedrijven hiervoor in aanmerking komen?
 12. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het onwenselijk is dat het Rijk mogelijk stikstofruimte opkoopt voor de vergunning van een grote stikstof uitstoter als Schiphol Airport en mogelijk ook Lelystad Airport, terwijl wij ons in een stikstof-, natuur- en biodiversiteit crisis bevinden en veehouders terecht gevraagd worden om te stoppen of te extensiveren? Zo nee, waarom niet?

Kees Kielen, Partij voor de Dieren Flevoland


[1] Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse luchtvaart? (cbs.nl)

[2] Alle emissiegegevens op één plek | Emissieregistratie

[3] Kabinet wil recht van eerste koop op stikstofruimte (nos.nl)

[4] Opkoop-van-boerderijen-ingediend-door-SGP-beantwoording.pdf (provincie-utrecht.nl)

[5] Platform open overheidsinformatie

Wij staan voor:

Interessant voor jou

(Positieve) weigering vergunningsaanvraag varkenshouderij Emmeloord

Lees verder

Aanvullende vragen Fieten Tankstation Bijlweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer