Varend ontgassen versus Lelystad Airport


Indiendatum: 20 mei 2022

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de toekomstige neerslag van kankerverwekkende stoffen als formaldehyde en benzeen en andere deels kankerverwekkende vluchtige organische stoffen na openstelling van vliegveld voor vakantievluchten.

Partij voor de Dieren heeft in de commissievergadering van 11 mei 2022, 15:30 met instemming kennisgenomen, van het feit dat GS alles in het werk stelt om het varend ontgassen te doen stoppen, en daarmee de uitstoot van kankerverwekkende stoffen als benzeen, tolueen en MTBE in de wateren om Flevoland te stoppen.

Wij stellen de volgende vragen aan het college van GS:

1. Heeft u kennis genomen van het artikel van Vlieghinder.nl “Uitstoot kankerverwekkende stoffen Schiphol honderd keer hoger dan gemeld bij RIVM”? https://www.vlieghinder.nl/nieuws/artikel/uitstoot-kankerverwekkende-stoffen-schiphol-honderd-keer-hoger-dan-gemeld-b

2. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat in de genoemde incomplete berekeningen van het RIVM al sprake is van een veel grotere neerslag van kankerverwekkende stoffen door vliegtuigen dan eerder gerapporteerd? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u het met ons eens dat na een eventuele uitbreiding van Lelystad Airport met vakantievluchten, deze vliegtuigen voor een deel dezelfde kankerverwekkende stoffen over de Flevolandse bevolking sproeien als die bij varend ontgassen vrijkomen? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u het met ons eens dat de gezondheid van 440.000 Flevolanders belangrijker is dan economische groei en het faciliteren van vakantievluchten? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u het met ons eens dat de verspreiding van kankerverwekkende stoffen in de lucht boven de hoofden van de Flevolandse bevolking veel gevaarlijker is dan dampen die in de wateren rond Flevoland worden uitgestoten? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u het met ons eens dat nu we deze kennis van de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door vliegtuigen hebben bovenop de al bekende negatieve effecten op het klimaat door de uitstoot van broeikasgassen, we de uitbreiding van Lelystad Airport moeten heroverwegen. Zo nee, waarom niet?

7. Bent u bereidt om vanuit oogpunt van, de nieuw verworven feiten over, het gezondheidsrisico van alle 440.000 Flevolanders bij de minister van L&V aan te dringen om de procedures voor uitbreiding van het vliegveld te stoppen? Zo ja, hoe gaat u dit concreet bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

Sylvia Kers, Partij voor de Dieren Flevoland

Indiendatum: 20 mei 2022
Antwoorddatum: 14 jun. 2022

Schriftelijke statenvragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over varend ontgassenversus Lelystad Airport, ingediend op 20 mei, ontvangen op 23 mei 2022, en de antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 14 juni 2022 (2967286).

1. Antwoord: Ja.

2. Antwoord: Nee. Het RIVM registreert emissie door de luchtvaart in de Emissieregistratie. Het gaat daarbij om hoeveelheden die worden uitgestoten door al het startend en landend vliegverkeer op Nederlandse luchthavens tot een hoogte van 3.000 voet en door alle grondactiviteiten op de luchthavens. Dat is conform de internationaal gangbare werkwijze en wet- en regelgeving. Het bepalen van de emissies tot een hoogte van 3.000 voet sluit aan op Richtlijn (EU) 2016/2284 betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, de zogeheten NEC-richtlijn. Conform deze richtlijn worden emissies van vliegtuigen berekend binnen de landings- en startcyclus tot 3000 voet. In de Luchtvaartnota is onder meer opgenomen dat Nederland zich inspant om in overleg met het Europees Milieu Agentschap de registratie van emissies boven de 3000 voet in kaart te laten brengen. Zo gauw hierover meer bekend is, wordt de Kamer door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat geïnformeerd.

3. Antwoord: RIVM doet in opdracht van het Rijk onderzoek naar emissie door varend ontgassen en spreiding in de lucht. Dit onderzoek wordt ook aan de Staten aangeboden.

Voor de luchthavens zijn er gegevens beschikbaar die ook worden geregistreerd in de Emissieregistratie.

4. Antwoord: Zoals in het coalitieakkoord van Flevoland staat, ondersteunen we de gebiedsontwikkeling en daarmee de uitvoering van de bestaande afspraken die volgen uit het nieuwe (landelijke) Luchthavenbesluit over de groei van Amsterdam Lelystad Airport tot maximaal 45.000 vliegbewegingen, waaronder geen nacht- of vrachtvluchten. Deze biedt economische kansen, maar we bewaken ook een goede inpassing in de Flevolandse leefomgeving met oog voor gezondheid en milieuaspecten.

5. Antwoord: Elke activiteit moet voldoen aan de wet- en regelgeving. Voor het varende ontgassen heeft Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar de verspreiding van dampen die vrijkomen bij het varend ontgassen in het oppervlaktewater. Hierbij gaat het om dampen die in de directe nabijheid van een schip terechtkomen in het oppervlaktewater tijdens het varend ontgassen. De conclusie van Rijkswaterstaat is dat er geen sprake is van significante effecten van het varend ontgassen op de waterkwaliteit. RIVM doet in opdracht van het Rijk onderzoek naar emissie door varend ontgassen en spreiding in de lucht. De resultaten van het onderzoek komen naar verwachting in het najaar beschikbaar. Ook voor de luchtvaart geldt dat deze moet voldoen aan de wet- en regelgeving en de emissie worden geregistreerd.

6. Antwoord: Nee. Besluitvorming over de openstelling van Lelystad Airport voor groot handelsverkeer is aan het Rijk.

7. Antwoord: Nee. Zoals in het coalitieakkoord van Flevoland staat, ondersteunen we de gebiedsontwikkeling en daarmee de uitvoering van de bestaande afspraken die volgen uit het nieuwe (landelijke) Luchthavenbesluit over de groei van Amsterdam Lelystad Airport tot maximaal 45.000 vliegbewegingen, waaronder geen nacht- of vrachtvluchten. Deze biedt economische kansen, maar we bewaken ook een goede inpassing in de Flevolandse leefomgeving met oog voor gezondheid en milieuaspecten. Het genoemde artikel levert geen nieuwe inzichten of op.

Interessant voor jou

Betere bescherming reeën tegen aanrijdingen

Lees verder

Fieten Tankstation Bijlweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer