Ener­gie­label C voor kantoor­ge­bouwen conform Bouw­be­sluit 2012


Indiendatum: 4 okt. 2022

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de

Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over het Energielabel C voor kantoorgebouwen conform Bouwbesluit 2012.

Wij stellen de volgende vragen aan het college van GS:

 1. Is het college er mee bekend dat er diverse kantoorgebouwen in onze provincie zijn die niet voldoen aan het Bouwbesluit 2012 met betrekking tot het uiterlijk 1 januari 2023 bezitten van minimaal energielabel C, waaronder ook (semi-)overheidsgebouwen?
  Link: https://ez.maps.arcgis.com/app...
 2. Is het college het met ons eens dat, behalve dat het niet hieraan voldoen vanaf 1 januari 2023 het een strafbaar economisch delict van de gebouw-eigenaar is, het niet past in de duurzaamheidsambities van de provincie Flevoland en gezien de ontwikkelingen op de energiemarkt dit jaar het meer dan wenselijk is dat onze gemeentes als bevoegd gezag hierop hun handhavingsplicht vervullen? Zo nee, waarom niet?
 3. Is het het college ter ore gekomen dat er in de markt vastgoedeigenaren zijn die rekenen op geen of onvoldoende handhaving en dat hierdoor het hebben van een label en/of de noodzakelijke verduurzaming wordt uitgesteld?
  Link: https://stadszaken.nl/artikel/...
 4. Is het college het met ons eens dat wij als overheid een voorbeeldrol dienen te vervullen (denk ook aan opvallende voorbeelden zoals het gebouw van onze Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek met momenteel nog geen energielabel, (“De OFGV draagt bij aan een veilige, schone en duurzame leefomgeving. We bekijken de toekomst van alle kanten.”), en dat de provincie voor 1 januari 2023 kan melden dat alle (semi-)overheidsgebouwen in Flevoland aan deze verplichting voldoen? Zo nee, waarom niet?
  Link: https://www.omroepflevoland.nl...
 5. Is het college, gezien de omvang van deze opgave voor onze gemeentes en de mogelijk grote positieve impact op onze provinciale duurzaamheidsambities, van plan vanaf nu periodieke voortgangscontrole op de gemeentes uit te voeren zodat zeker gesteld kan worden dat de uitvoering van deze tien jaar geleden geformuleerde verplichting niet nog langer op zich laat wachten? Zo nee, waarom niet?
 6. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat, gezien de huidige energie situatie, het voor de kantoorgebouwen die het energielabel C op dit moment nog niet hebben, dit label C moet worden overgeslagen en dat de gebouwen direct naar energie-positief aangepast moeten worden? Zo nee, waarom niet?

Sylvia Kers, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 4 okt. 2022
Antwoorddatum: 4 nov. 2022

 1. Antwoord: Ja, het college is daarmee bekend.
 2. Antwoord: Het is aan de gemeente aan te geven hoe met het beschikbaar budget invulling wordt gegeven aan deze verplichting en zich hierover te verantwoorden. Wij beschikken niet over het budget om hierin te ondersteunen en de capaciteit om in het kader van Interbestuurlijk Toezicht toe te zien op de invulling van de handhavingsplicht van gemeenten. Gedeputeerde Staten vinden het daarnaast zorgelijk dat partijen die geïnvesteerd hebben in duurzaamheid mogelijk negatief in het nieuws komen als blijkt dat niet tijdig aangetoond is, of kan worden, dat voldaan is aan de duurzaamheidseisen. De provincie laat het aan het bevoegd gezag hierin in haar optreden een afweging te maken. Met de duurzaamheidsambities van de provincie Flevoland ondersteunt de provincie partijen die aan strengere wet- en regelgeving moeten gaan voldoen en stimuleert ze daarnaast verder te gaan dan
  wat wettelijk vereist is (zie beantwoording vraag 6).
 3. Antwoord: Ja.
 4. Antwoord: Ja. De provincie vervult als overheid een voorbeeldrol doordat haar eigen (bij-)gebouwen verduurzaamd zijn en voldoen of zullen voldoen aan de eis van minimaal energielabel C. Momenteel loopt voor een bijgebouw van het provinciehuis dat door de OFGV gehuurd wordt een
  administratieve procedure om tot een energielabel te komen. Hiermee zal aan de verplichting voldaan zal worden. Het college ziet echter voor de provincie geen rol om melding te maken van naleving van de verplichting voor alle (semi-)overheidsgebouwen. Dit is aan de gemeenten om te overwegen. Het provinciehuis, inclusief de twee verdiepingen die de OFGV huurt, heeft al sinds 2007 eenenergielabel A en is in 2021 opnieuw ge-audit. Sinds die tijd heeft het een energielabel A+++. Er heeft een wijziging plaatsgevonden in registratie van energie labels, waarbij niet meer op pandniveau maar op adresniveau geregistreerd wordt. De OFGV huurt het gebouw van de provincie, daarmee is de provincie verantwoordelijk voor het voldoen aan Label C. Met het RVO doorloopt de provincie daarom een administratieve procedure om ook het gebouw van het OFGV (naar
  waarschijnlijkheid) eenzelfde label te geven.
 5. Antwoord: Het is aan de gemeente aan te geven hoe met het beschikbaar gestelde budget invulling wordt gegeven aan deze verplichting en zich hierover te verantwoorden (zie ook vraag 2). Het college respecteert de afwegingen van de gemeenten hierin. Met de duurzaamheidsambities van de provincie Flevoland ondersteunt de provincie partijen die aan strengere wet- en regelgeving moeten gaan voldoen en stimuleert ze daarnaast verder te gaan dan
  wat wettelijk vereist is (zie beantwoording vraag 6).
 6. Antwoord: Nee, de provincie volgt landelijke regelgeving en kan hierin geen hogere eisen stellen. De regelgeving tot het behalen van het minimale energielabel voor kantoorgebouwen is vastgesteld in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De inzet van de provincie beperkt zich niet alleen tot verduurzaming van kantoorpanden. Het college zet zich breed in om burgers, ondernemers, non-profit organisaties en energiecoöperaties te stimuleren tot energiebesparing. Dit gebeurt bijvoorbeeld met een initiatief als Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF). Ook voert de provincie, bijvoorbeeld voor maatschappelijke instellingen, het ‘Ontzorgingsprogramma verduurzamen maatschappelijk vastgoed’ uit. Hiermee probeert het college partijen te ondersteunen om het vastgoed voor te bereiden op toekomstige (mogelijk hogere) wettelijke eisen, of te stimuleren om verder te gaan.

Interessant voor jou

Bascul Technofestival

Lees verder

Controle OFGV op stikstofuitstoot Flevolandse veehouders

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer