Motie Subsidie- en lening regeling verduur­zamen woningen Flevoland


29 juni 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op:

29 juni 2022

Constaterende dat:

 1. De Provincie als doel heeft gesteld in 2030 energieneutraal te zijn;
 1. Woningisolatie past binnen programma 5: energie, duurzaamheid en milieu (Programmabegroting 2022);
 1. GS bevoegd is nadere regels vast te stellen op de door de Provincie verstrekte subsidies (algemene subsidieverordening 2012, artikel 2);
 1. PS bevoegd is om jaarlijks in het kader van de begrotingsbehandeling de financiële middelen vast te stellen die voor subsidiëring beschikbaar zijn;
 1. PS eind 2021 zowel een amendement als motie (#2871140, #2871115) heeft aangenomen om onderzoek te doen naar mogelijkheden om bedrijven en personen minder afhankelijk te maken van schommelingen in energieprijzen;
 1. In 2021 er een positief rekeningresultaat is van ruim 16 miljoen euro.
 1. Er vele miljoenen euro’s ongeoormerkt staat in de Programmabegroting voor 2022;
 1. De prijzen voor gas- en elektra enorm zijn gestegen in de afgelopen maanden;

Overwegende dat:

 1. De enige structurele oplossing is om woningen te isoleren en daardoor de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen.
 1. Zelfbewonende huiseigenaren met een laag netto besteedbaar inkomen bij de rijksregeling Nationaal Isolatieprogramma buiten de boot vallen;
 1. Juist deze huiseigenaren vaak slecht geïsoleerde woningen hebben waardoor zij een relatief hoge energierekening hebben;
 1. Zij dan ook vaak niet voldoende middelen hebben om de isolatie (voor) te financieren;
 1. Kosten verduurzamen relatief snel worden terugverdiend door zuinigere woningen;
 1. Isolatie van woningen het woongenot aanzienlijk verhogen, waardoor de woning comfortabeler is om in te leven
 1. Vergelijkbare regelingen vaak te ingewikkeld zijn en er behoefte is betere begeleiding voor aanvragers;

X Verzoeken het college (dictum) / □ Dragen het college op (dictum) / □ Spreken uit (dictum)

 1. Een meerjarige subsidie- en lening regeling te verstrekken voor de onder overwegingen punt 2 genoemde doelgroep;
 1. De meerjarige regeling een subsidie van 30% en/of een renteloos krediet van 60% van het factuurbedrag te laten bevatten;
 1. Voorfinanciering te regelen voor die gevallen dat mensen daar zelf de middelen niet voor hebben.
 1. Jaarlijks een incidenteel budget van 1,0 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het subsidiedeel en 2,0 miljoen euro voor het kredietdeel voor het stimuleren van het isoleren van koopwoningen in Flevoland en de dekking te vinden in de stelpost Nieuw Beleid;
 1. Deze regeling toegankelijk te maken voor eenieder door deze simpel te houden en eenvoudige taal te gebruiken;
 1. De Doelgroep -indien nodig- te begeleiden met het aanvragen van een isolatiesubsidie en helpen het project tot een goed einde te brengen, door bijvoorbeeld Maatschappelijke dienstverlening;
 1. Na het eerste en tweede jaar de werking van de regeling te evalueren en indien nodig aan te passen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Kees Kielen (PvdD)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Budget Weg Wildbeheer

Lees verder

Motie Grote stappen snel thuis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer