2020 - De Partij voor de Dieren in de provincie Flevoland


22 december 2020

2020 in de Provinciale Staten Flevoland: stond de natuur voorop?

2020 was natuurlijk een ongekend disruptief jaar op veel niveaus; van wereldschaal tot op individueel vlak. Niet alleen wij mensen, maar ook de biodiversiteit, natuur en dieren hebben dit jaar extra te lijden gehad onder de alsmaar veranderende wereld. Tegelijkertijd zagen we dit jaar ook de talloze initiatieven in en de veerkrachtigheid van de provincie en haar bewoners. Iets waar we echt trots op zijn.

We kijken uit naar een nieuw jaar, waarin we namens de provincie kunnen vergroenen, we weer nabij kunnen zijn, we de dieren kunnen beschermen en zorg kunnen dragen voor hen die dat nu zo hard nodig hebben. Graag nemen wij u mee in een kort jaaroverzicht van onze inspanningen namens de Partij voor de Dieren in de provincie Flevoland.

Ondanks ons aanhoudende verzet werd dit jaar opnieuw de jacht in de Oostvaardersplassen geopend. Diervriendelijke alternatieven werden door een meerderheid van Provinciale Staten van tafel geveegd. In het provinciale budget voor volgend jaar is zelfs méér geld gereserveerd voor een subsidie voor de jacht en slacht van deze weerloze dieren. Een onderwerp waar wij ons al jaren tegen verzetten; zie ook onze mini-documentaire hierover!

Daarnaast bracht Corona ook een welkome verandering voor de natuur: een drastische vermindering van het vliegverkeer. De perfecte reden om niet door te gaan met het onverantwoordelijke plan voor de uitbreiding van Lelystad Airport. Extra geld uitgeven aan een vliegveld dat vrijwel zeker niet opengaat en dat in crisistijd, dat kun je toch aan niemand verkopen? Toch wilde een meerderheid van Provinciale Staten liever doorgaan op de doodlopende weg van Lelystad Airport, dan investeren in een snelle treinverbinding en een exitstrategie voor de luchthaven.

Naast deze twee grote dossiers hebben wij nog voor veel meer zaken gestreden dit jaar. Hieronder lichten we zeven thema’s uit 2020 toe. En vergeet niet: iedere dag kan de eerste dag van een mooiere wereld zijn. Wij vechten daarom door voor een diervriendelijk, groen en zorgzaam Flevoland!

De 7 speerpunten van 2020

 1. Biodiversiteit
  Wij willen meer (veerkrachtige) natuur in Flevoland. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden wordt de natuur sterker, de biodiversiteit groter en wordt de kans op het voortbestaan van veel soorten vergroot. De oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur realiseren we zo snel mogelijk en we versterken de natuur die we nog over hebben in Flevoland. Het huidige natuurbeheer moet anders. Zie volledig standpunt.
  Acties:
  Motie Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen als koers bij maatregelen economisch herstel
  Motie Maak van Flevoland een bijenhotel
  Motie Verhoging subsidie Groene Daken
  Motie Investeer in natuurherstel nu
  Motie Investeer in natuurherstel straks
  Motie Stimuleer duurzame en natuur-inclusieve woningbouw
  Schriftelijke vragen Bescherm de haas en het konijn
  Schriftelijke vragen Zorg voor vissen tijdens de moerasreset 2020

 2. Ecologisch berm- en oeverbeheer
  Wij willen landbouw met wisselteelt, evenwichtsbemesting en bloeiende akkerranden. Bomen en hagen omlijsten de velden: het milieu en de volksgezondheid profiteren. Alle bermen dienen ecologisch beheerd te worden, met voldoende faunapassages. Oevers moeten natuurvriendelijk aangelegd worden, zodat ze ook als ecologische verbindingen kunnen dienen. Daarnaast moet er bij het maaien van bermen en oeverranden extra aandacht zijn voor het voorkomen van dierlijke slachtoffers, zoals amfibieën en kleine zoogdieren, maar ook reekalfjes. Zie volledig standpunt.
  Actie: Motie Ecologisch en diervriendelijk maaibeleid

 3. Plantaardige eiwittransitie
  Wij willen naar een streekgebonden, plantaardige en biologische productie van voedsel. Daar speelt het bestuur van de provincie een grote rol in. Het uitgangspunt is om mét de natuur te werken en niet tegen de natuur. In grondgebonden landbouw is een gezonde bodem de standaard en zijn respect voor natuur, milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid vanzelfsprekend. Wij willen af van landbouw die leunt op overbemesting, landbouwgif en uitbuiting van dieren. Het was dit jaar goed te zien dat de provincie Flevoland hier de eerste belangrijke stappen in heeft gemaakt.
  Zie volledig standpunt.
  Actie
  : Schriftelijke vragen over subsidie voor plantaardige zuivelalternatieven bij de POP3-regeling

 4. Krimp veehouderij
  Ook in Flevoland lijden dieren in de veehouderij een ellendig leven. Een radicale krimp van het aantal dieren in de veehouderij is noodzakelijk om boeren, dieren en natuur te bevrijden uit een doodlopend landbouwsysteem. Minder dieren in de veehouderij levert bovendien veel op: waterbesparing, meer grond voor natuurherstel en woningbouw, minder klimaatproblemen en een forse verkleining van de risico’s op een nieuwe pandemie. Daarom zijn ook wij van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.
  Zie volledig standpunt.
  Actie
  : Motie Afbouwen Intensieve veehouderij: verworpen

 5. Oostvaardersplassen

  Stop de jacht, geef de dieren ruimte, rust en beschutting en niet de kogel!In het bijzonder moeten de Oostvaardersplassen zo snel mogelijk worden verbonden met omringende natuurgebieden. Zie volledig standpunt.
  Acties:
  Motie Meer beschuttingsruimte grote grazers in de Oostvaardersplassen
  Motie Geen extra geld voor jacht
  Schriftelijke vragen Stop de slacht van Texelse Konikpaarden uit het Oostvaardersveld


 6. Opvang wilde dieren
  Wij willen dat de provincie de zorg en opvang van gewonde en hulpbehoevende in het wild levende dieren goed organiseert en begroot, zodat de zorg die nodig is ook gegarandeerd kan worden door dierenambulances, dierenartsen en opvangcentra. Dit is helaas, ondanks onze in 2019 aangenomen motie, nog steeds niet goed geregeld in Flevoland en hier komen we in 2021 zeker op terug! Zie volledig standpunt.
  Actie:
  Motie (2019, uitvoering in 2020) opvangmogelijkheden binnen de provincie voor zieke en gewonde inheemse dieren

 7. Mobiliteit en economie
  Wij pleiten voor een geregionaliseerde economie die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee toekomstige generaties in gevaar te brengen. Zie volledig standpunt.
  Openbaar vervoer moet, zowel in stedelijk als landelijk gebied, betrouwbaar en toegankelijk zijn. Ook willen wij dat de provincie investeert in milieuvriendelijk vervoer en niet in meer asfalt. Zie volledig standpunt.
  Acties
  :
  Motie
  Exitstrategie Lelystad Airport
  Motie
  Geen extra investeringen in Lelystad Airport
  Schriftelijke vragen Duurzame alternatieven voor vervallen pilot waterstofbus
  Schriftelijke vragen
  Tweehonderdveertien miljoen?!
  Schriftelijke vragen
  Stagnatie spoor Almere – Amsterdam/Utrecht
  Amendement
  Geen extra procesgeld voor Lelystad Airport
  Amendement
  Geen aanvulling luchthavenfonds
  Amendement
  Percentage indexering opcenten motorrijtuigenbelasting

Dit waren natuurlijk niet de enige zaken die we dit jaar hebben geagendeerd en aangepakt. Kijk voor meer acties en bijdragen en al onze standpunten eens verder op onze website en op Facebook, Twitter en Instagram.

En nu richten we ons met een frisse blik op 2021. Dat wordt het jaar waarin wij, in een nieuwe samenstelling, de provincie Flevoland definitief over de streep zullen trekken om voor meer natuur, biodiversiteit, dieren- en mensenwelzijn te kiezen; er valt een wereld te winnen!

#TeamPlanet, #PlanBvoorFlevoland


Gerelateerd nieuws

Maak kennis met onze nieuwe fractievoorzitter, Jesse Luijendijk!

“De natuur verbinden, dat is een droom die ik niet wil loslaten. Daar blijf ik me onvermoeid voor inzetten.” Interview met...

Lees verder

Reclame Code Commissie stelt vast: Lelystad Airportkrant is reclame van de overheid

In een uitspraak heeft de Stichting Reclame Code vastgesteld dat de Lelystad Airportkrant in strijd is met de Nederlandse Rec...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Nieuws