Bescherm de Haas en het Konijn!


Indiendatum: 30 nov. 2020

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de bescherming van de haas en het konijn.

  1. Is het College bekend met het opnemen van het konijn en de haas als gevoelige soorten op de geactualiseerde Rode Lijst Zoogdieren (Staatscourant 3 nov. jl,, 2020, 56788) omdat van deze soorten de populatiegrootte met 60% is afgenomen sinds 1950?
  2. Is er tot nu toe actie ondernomen door het College in navolging van deze landelijke lijst en zo ja, welke?
  3. Als er nog geen actie is ondernomen naar aanleiding van deze richtlijn, waarom niet? Waar wacht het College op?
  4. Uit het aan de Staten toegestuurde rapport van de Dierenbescherming (‘Bescherm de natuur, stop de plezierjacht’) blijkt dat er geen cijfers bekend zijn over de stand van de haas en het konijn in Flevoland. Waarom is de provincie Flevoland de enige provincie die deze cijfers niet heeft?
  5. Kan het College deze cijfers nog verkrijgen en zo ja, van welke instantie(s) en deze aan Provinciale Staten doen toekomen? Zo nee, waarom niet?
  6. Is de provincie al begonnen het afschot te beperken door te stoppen om ontheffingen op de Wet natuurbescherming voor het doden van deze dieren in het kader van populatiebeheer of schadebestrijding te verlenen (en lopende ontheffingen in te trekken)? Zo nee, waarom niet?

Bij voorbaat dank voor de beantwoording,

Jesse Luijendijk, Partij voor de Dieren Flevoland

Indiendatum: 30 nov. 2020
Antwoorddatum: 7 jan. 2021

1. Is het College bekend met het opnemen van het konijn en de haas als gevoelige soorten op de geactualiseerde Rode Lijst Zoogdieren (Staatscourant 3 nov. jl,, 2020, 56788) omdat van deze soorten de populatiegrootte met 60% is afgenomen sinds 1950?

Ja, dit is ons bekend.

2. Is er tot nu toe actie ondernomen door het College in navolging van deze landelijke lijst en zo ja, welke?

Nee, er is geen actie ondernomen. Het haas en konijn zijn wildsoorten. De minister gaat over het openen van jacht op wildsoorten. GS heeft in deze geen bevoegdheden. Op grond van artikel 3.15 van de Wet natuurbescherming kunnen landelijke vrijgestelde soorten ter voorkoming van schade aan de landbouw worden aangewezen. De minister heeft het konijn op deze lijst geplaatst. Aanpassen van deze lijst is geen bevoegdheid van GS. De provincie heeft wel de mogelijkheid om onder voorwaarden ontheffingen te verlenen en ze heeft de mogelijk de jacht op haar gronden te verpachten. Op dit moment lopen er geen ontheffingen voor haas of konijn en de jacht op provinciale gronden (wegbermen etc.) is niet verpacht.

3. Als er nog geen actie is ondernomen naar aanleiding van deze richtlijn, waarom niet? Waar wacht het College op?

De provincie heeft de jacht op haar gronden niet verpacht en er zijn geen lopende ontheffingen. Er is derhalve op dit moment geen noodzaak om in te grijpen.

4. Uit het aan de Staten toegestuurde rapport van de Dierenbescherming (‘Bescherm de natuur, stop de plezierjacht’) blijkt dat er geen cijfers bekend zijn over de stand van de haas en het konijn in Flevoland. Waarom is de provincie Flevoland de enige provincie die deze cijfers niet heeft?

Flevoland heeft wel cijfers, maar deze zitten voor 2017 en 2018 niet in het digitale faunaregistratiesysteem. De faunabeheereenheid heeft het afschot In een Excel-bestand bijgehouden. Deze data hebben we opgevraagd (zie vraag 5). De cijfers over de stand van de haas en het konijn staan overigens wel deels in het rapport van de Dierenbescherming. Deze data heeft men uit de tabellen in het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023 gehaald. In het faunabeheerplan is ook bij alle soorten de trend in de voorgaande jaren opgenomen. Bij de haas schommelt de stand in de periode 2011-2017 tussen de 3000-4.000 na een piek in 2010 (> 4500). Er is op regionale schaal nog geen sprake van sterke afname. Voor het konijn is in het faunabeheerplan de geïndexeerde aantalsontwikkeling (1997-2016) in beeld gebracht (Bron: Zoogdiervereniging), waaruit een zeer grillig beeld komt. Er is wel sprake van een licht negatieve trend. We hebben op het verzoek de derogatiecijfers, ofwel de landelijke verplichte rapportage verstrekt, waaruit blijkt hoeveel er op basis van onze ontheffingen is geschoten. Daarnaast hebben we verwezen naar het Faunabeheerplan 2019-2023. Pas sinds 2019 hebben we, na de transitie van het faunabeheer, het eerste jaarverslag ontvangen van de nieuwe secretaris. Dit verslag staat op de nieuwe website van de Faunabeheereenheid Flevoland.

5. Kan het College deze cijfers nog verkrijgen en zo ja, van welke instantie(s) en deze aan Provinciale Staten doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

De afschotcijfers van hetgeen op basis van de jacht en de landelijke vrijstelling is geschoten staan pas vanaf 2019 in het Faunaregistratiesysteem. Dit systeem is ingevoerd als onderdeel van de transitie van het faunabeheer in Flevoland en is één van de aanbevelingen uit advies van Van Hemmen. Voor 2019 hebben we de afschotgegevens weergegeven in een tabel (Bron: jaarrapportage FBE Flevoland). Klik hier om de tabel en de vragen te downloaden.

Voor wat betreft de ontheffingen geldt dat er in 2017 en 2018 geen ontheffingen zijn verleend voor het doden van konijnen. Voor het haas is er in 2015 een ontheffing verleend voor 5 jaar (2015 t/m 2019) voor het doden van hazen ter voorkoming van landbouwschade in de Noordoostpolder. Op basis van deze ontheffing zijn er in 2018 zes hazen geschoten.

Voor de jaren 2017 en 2018 hebben wij via de Faunabeheereenheid Flevoland alsnog deze gegevens opgevraagd. Deze gegevens komen uit hun Excel-bestand. In deze spreadsheet werd geen splitsing gemaakt op de onderbouwing van het afschot (ontheffing, opdracht, jacht of
vrijstelling). De Faunabeheereenheid heeft deze gegevens (zoals vermeldt in de tabel) bij de Wildbeheereenheid Flevoland en de Stichting Faunabeheer Flevoland opgevraagd. Deze staan weergegeven in een tabel.

Klik hier om de tabel en de vragen te downloaden.

6: Is de provincie al begonnen het afschot te beperken door te stoppen om ontheffingen op de Wet natuurbescherming voor het doden van deze dieren in het kader van populatiebeheer of schadebestrijding te verlenen (en lopende ontheffingen in te trekken)? Zo nee, waarom niet?

Nee, er is op basis van het Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023 geen sprake van populatiebeheer in Flevoland. Er lopen op dit moment ook geen aanvragen voor schadebestrijding van haas of konijn. Bij alle nieuwe aanvragen wordt uiteraard getoetst aan de staat van instandhouding van de soort, dit zal ertoe leiden dat er meer eisen worden gesteld aan de inzet van preventieve middelen. Een ontheffing wordt alleen verleend wanneer andere preventieve middelen niet of onvoldoende werken.


Interessant voor jou

Schriftelijke vragen stagnatie spoor Almere – Amsterdam/Utrecht

Lees verder

Reclame Code Commissie stelt vast: Lelystad Airportkrant is reclame

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer