Stimuleer duurzame en natuur-inclu­sieve woningbouw


Motie Najaarsnota 2020

11 november 2020

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 11 november 2020

Constaterende dat:

 • het college voorstelt 2,4 miljoen euro te budgetteren voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor 100.000 extra woningen in Flevoland;
 • de gemeentes in Flevoland over het algemeen zelf een goed beeld hebben van waar extra woningbouw mogelijk zou zijn, zonder dat dit ten koste gaat van groen en natuur in en om de stad;
 • de stikstofcrisis, biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis alleen maar toenemen;
 • de uitbreiding van de woningvoorraad dit kan verergeren, maar ook een kans kan zijn om te investeren in duurzame, klimaat-adaptieve en natuur-inclusieve woningen;

Overwegende dat:

 • de uitdagingen bij de uitbreiding van de woningbouw niet zozeer bij ‘waar’ liggen, maar vooral bij ‘hoe’. Hoe gaan we dit op een duurzame, natuur-inclusieve en dus ook klimaat-adaptieve wijze ontwikkelen en inpassen;
 • gemeentes vooral bij de ‘hoe’-vraag extra ondersteuning kunnen gebruiken;
 • de Provincie aan de voorkant harde kaders op deze gebieden kan en moet meegeven
 • het onverantwoord zou zijn als deze extra woningen in deze tijd zouden leiden tot structureel extra vervuiling, door o.a. extra vervuilende reisbewegingen, wat een negatieve invloed heeft op de luchtkwaliteit, stikstofuitstoot en c02-uitstoot.

□ Spreken uit

 • het budget voor het onderzoek naar 100.000 extra woningen in Flevoland vooral ingezet dient te worden om gemeentes te ondersteunen dit duurzaam, energieneutraal of -positief, natuur-inclusief en klimaat-adaptief uit te voeren;
 • GS vragen hiervoor aan de voorkant harde kaders op te stellen en deze voor te leggen aan PS;
 • hiernaast GS te laten onderzoeken hoe deze eventuele uitbreiding volledig duurzaam gefaciliteerd kan worden, bijvoorbeeld het aantal te verwachte extra reisbewegingen volledig met echt duurzaam OV op te vangen en hierover aan PS te rapporteren.

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Geen extra geld voor jacht

Lees verder

Verhoging subsidie Groene Daken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer