Opvang­mo­ge­lijk­heden binnen de provincie voor zieke en gewonde inheemse wilde dieren


13 november 2019

Onderwerp motie: Opvangmogelijkheden binnen de provincie voor zieke en gewonde inheemse wilde dieren

Agendapunt: 8D

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2020


Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:

 • volgens artikel 1.11, lid 1 van de nieuwe Wet Natuurbescherming en artikel 2.1 lid 6 van de Wet Dieren 'een ieder' verplicht is zorg te dragen voor in het wild levende dieren die in nood zijn geraakt; een in wilde zoogdieren of vogels gespedaliseerd opvangcentrum in Nederland een ontheffing moet hebben van de overheid en aan een kwaliteitsprotocol moet voldoen;
 • GS met de invoering van de nieuwe wet natuurbescherming het bevoegd gezag is om deze ontheffing te verlenen;
 • er geen opvang beschikbaar is voor wilde inheemse dieren in Flevoland, waardoor dieren buiten de provincie opgevangen worden;

Overwegende dat:

 • het vanuit dierenwelzijnsperspectiefwenselijk is dat gewonde en zieke dieren zo dichtbij en snel mogelijk worden geholpen;
 • de gemeente Almere onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheid om wilde inheemse dieren die ziek of gewond zijn binnen Almere op te vangen, waaruit blijkt dat enkele opvangorganisaties interesse hebben om hun activiteiten in Almere onder te brengen;
 • de gemeente Almere nader wil onderzoeken of hierin ‘samen met de provincie Flevoland kan worden opgetrokken;
 • recent dierenopvangcentra de noodklok hebben geluid wegens financiële krapte en een tekort aan vrijwilligers;
 • structurele financiële dekking voor de uitvoering van deze taken, danwel de vestiging van een opvangcentrum wenselijk is, vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, veiligheid en behoud van een goede staat van instandhouding van soorten (een verplichting volgens de Wet natuurbescherming);
 • er een maatschappelijke behoefte is aan noodhulp en opvang, omdat mensen dieren in nood graag willen helpen;

Constaterende dat:

 • volgens artikel 1.11, lid 1 van de nieuwe Wet Natuurbescherming en artikel 2.1 lid 6 van de Wet Dieren 'een ieder' verplicht is zorg te dragen voor in het wild levende dieren die in nood zijn geraakt;
 • een in wilde zoogdieren of vogels gespedaliseerd opvangcentrum in Nederland een ontheffing moet hebben van de overheid en aan een kwaliteitsprotocol moet voldoen;
 • GS met de invoering van de nieuwe wet natuurbescherming het bevoegd gezag is om deze ontheffing te verlenen;
 • er geen opvang beschikbaar is voor wilde inheemse dieren in Flevoland, waardoor dieren buiten de provincie opgevangen worden;

Draagt het college op:

 • te onderzoeken of in samenspraak met de bestaande opvangcentra voor inheemse wilde dieren en de zes gemeenten, er mogelijkheden zijn om (centraal) in de provincie Flevoland een gezamenlijke opvanglocatie te realiseren voor wilde inheemse dieren die ziek of gewond zijn;
 • de benodigde financiële steun op te nemen in de begroting van 2021, en de zes gemeenten te verzoeken hier tevens een financiële bijdrage aan te leveren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam Initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

50PLUS, GroenLinks, PvdD, PVV, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, DENK, PvdA, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Biomassa niet langer beschouwen als groen of duurzaam

Lees verder

Steek hand in eigen boezem

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer