Schrif­te­lijke vragen stagnatie spoor Almere – Amsterdam/Utrecht


Indiendatum: okt. 2020

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de stagnatie van de ontwikkelingen van het spoor Almere - Amsterdam/Utrecht.

 1. In uw mededeling van 6 oktober 2020 over OV-SAAL stelt u eerst: “met de dienstregeling die hoort bij Model II wordt een stevige stap gezet naar hoogfrequent spoorvervoer op de SAAL’-corridor.” Verderop stelt u: “Provincie Flevoland is zeer teleurgesteld dat in dit model minder treinen rijden dan in 2013 was afgesproken (16 treinen in plaats van 18 treinen), dat het aantal richting Utrecht niet uitbreidt en dat het patroon minder gelijkmatig is dan bij ‘spoorboekloos reizen’ verwacht mag worden: de treinen liggen minder gelijkmatig over het uur gespreid.”
  Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat hier geen sprake is van een stevige stap vooruit, maar meer van een stagnatie van de ontwikkelingen op het spoor? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?
 2. Op dit moment is het spoor tussen Almere en de regio Amsterdam al zwaar overbelast en zijn maatregelen op de korte termijn nodig. 2029 is daardoor veel te laat. Tegen die tijd zijn er hoogstwaarschijnlijk veel verdergaande maatregelen nodig. Ben u dit met ons eens? Zo nee, waarom niet?
 3. Ook de verbinding tussen Lelystad/Almere en Utrecht is op dit moment ver beneden peil, zowel qua frequentie als snelheid. In 2029 lijkt hierin niets te gaan verbeteren. Bent u het met ons eens dat dit totaal onacceptabel is en er zo spoedig mogelijk een sneltrein/Intercity naar Utrecht dient te komen, die concurrerend is met de verbinding per auto op dat traject? Zo nee, waarom niet?
 4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het helemaal schrappen van Intercity’s naar Amsterdam Centraal, i.p.v. het oorspronkelijk geplande 4x per uur, onacceptabel is en de toegenomen reistijd en het ongemak mensen weer de auto in zullen jagen? Zo nee, waarom niet?
 5. Mist u net als de Partij voor de Dieren een echte langetermijnvisie van dit kabinet op de toekomst van het OV in het algemeen en het spoor in het bijzonder voor deze regio (Flevoland, Amsterdam, Utrecht)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, gaat u hier bij de minister op aandringen?
 6. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het onverteerbaar is dat het spoor niet dezelfde aandacht, urgentie en financiële middelen krijgt als het autoverkeer, wat ertoe leidt dat het autoverkeer kan blijven groeien en het spoor stagneert? Zo ja, wat gaat u hiertegen doen? Zo nee, waarom niet?
 7. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat dit gebrek aan aandacht, urgentie en financiële middelen ook niet bijdraagt aan onze gezamenlijke doelstellingen op het gebied van het klimaat, de stikstof en luchtkwaliteit? Zo ja, wat gaat u hiermee doen? Zo nee, waarom niet?
 8. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het onacceptabel is dat het Rijk haar oorspronkelijke afspraken en ambities op OV-SAAL niet nakomt en dat deze alsnog onverkort uitgevoerd zouden moeten worden? Zo ja, hoe gaat u dit overbrengen aan het Rijk? Zo, nee waarom niet?
 9. Bent u het met ons eens dat alleen een (gedeeltelijke) verdubbeling van het spoor een echte oplossing voor de langere termijn is, als we onze doelstellingen op het gebied van groei van het OV en daarmee klimaat, stikstof en luchtkwaliteit willen halen? Zo nee, waarom niet?
 10. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de tijd van pappen en nathouden en zachtjes lobbyen voorbij is en nu stevige actie richting het rijk nodig is? Zo nee, waarom niet?

Bij voorbaat dank voor de beantwoording,

Jesse Luijendijk, Partij voor de Dieren Flevoland

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Tweehonderdviertien miljoen?!

Lees verder

Bescherm de Haas en het Konijn!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer