Geen aanvulling lucht­ha­ven­fonds


Amen­dement Najaarsnota 2020

11 november 2020

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op 11 november 2020

Beslispunt nummer 3, 'aanvulling luchthavenfonds', te laten vervallen

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen