Investeer in Natuur­herstel straks


Motie Najaarsnota 2020

11 november 2020

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 11 november 2002

Constaterende dat:

  • we wereldwijd, in Nederland en ook in Flevoland voor enorme en nog steeds groeiende uitdagingen staan op het gebied van de stikstofcrisis, biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis;
  • er in de begroting slechts 50.000 euro voor spoor 4, robuuste natuur, van de aanpak stikstofcrisis en slechts 250.000 euro voor het actieplan biodiversiteit beschikbaar is.

Overwegende dat:

  • deze budgetten, ongeacht het later te kiezen ambitieniveau, volstrekt onvoldoende zijn;
  • de Provincie hiermee niet uitdraagt de bovenstaande crisissen serieus te nemen;
  • dit niet te verantwoorden is naar de huidige inwoners en toekomstige generaties;
  • uitstel van de aanpak van de bovenstaande crisissen de aanpak alleen maar moeilijker en duurder zal maken;
  • het ecologisch, maar zeker ook financieel-economisch verstandig is de benodigde investeringen naar voren te halen.

â–¡ Spreken uit

  • in de Perspectiefnota 2021 met een voorstel te komen tot een substantiële meerjarige verhoging van de budgetten voor de aanpak van de bovengenoemde crisissen;
  • dat de hoogte van het budget recht moet doen aan de ernst en omvang van de bovengenoemde crisissen en daarmee een substantieel deel van de Provinciale begroting zal bedragen.

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Investeer in natuurherstel nu

Lees verder

Geen extra procesgeld voor Lelystad Airport

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer