Maak van Flevoland een bijen­hotel!


15 september 2020

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: woensdag 26 februari 2020

Constaterende dat;

 • Mondiaal er grote zorgen zijn over de afname van/oijenpopulaties en andere wilde bestuivers;
 • Van de 338 in Nederland aangetroffen soorten 188 (56 procent) op de Rode Lijst staan. Daarvan zijn 35 soorten uit Nederland verdwenen, 31 ernstig bedreigd, 52 bedreigd, 53 soorten benoemd als kwetsbaar en 17 als gevoelig;
 • Insecten als bijen zijn onmisbaar voor de natuur maar ook voor de bevruchting van landbouwgewassen;
 • Bijensterfte meerdere oorzaken kent, iwaaronder habitatverlies voor bijen door grootschaliger en intensiever door de mens gebruikt lanraschap; gebrek aan pollen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen;
 • Nederland op Europees niveau een grootgebruiker is als het gaat om het gebruik van bestrijdingsmiddelen per hectare: bijna 9 kilo per jaar;
 • Ook velden in Flevoland worden blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen;

Overwegende dat:

 • Niet alleen dieren zoals insecten, maar ook omwonenden deze bestrijdingsmiddelen binnenkrijgen;
 • Uit onderzoek van het RIVM (2019) blijkt dat omwonenden van landbouwgebieden in grotere mate worden blootgesteld aan schadelijke stoffen dan inwoners buiten agrarische gebieden;

Verzoeken het college / Dragen het college op / Spreken uit

 • Te streven naar een gifvrije provincie, door bedrijven te stimuleren om te stoppen met het gebruik van landbouwgif, spuitvrije zones tovergroten (bij o.a. bewoning, scholen, dierenweides en in de nabijheid van biologische bedrijven;
 • In te zetten op de groei van het areaal van de biologische landbouw;
 • Bollenteelt binnen de provincie terug te dringen;
 • Dit in een ‘plan bee’ voor te leggen aan PS, voor het einde van 2020;

En gaan over tot de orde van de dag.

Naam Initiatiefnemer: L. Vestering, Partij voor de DierenStatus

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Ecologisch en diervriendelijk maaibeleid

Lees verder

Investeer in natuurherstel nu

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer