Verhoging subsidie Groene Daken


Motie Program­ma­be­groting 2021

11 november 2020

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 11 november 2020

Constaterende dat:

  • inwoners momenteel via een provinciaal budget van 500.000 euro geholpen worden bij het vergroenen van hun woning, zoals subsidie voor zonnepanelen op daken en energiebesparende maatregelen, waaronder groene daken en gevels;
  • deze vergroening van woningen een enorme bijdrage kunnen leveren aan klimaat-adaptatie, biodiversiteitsherstel en de verbetering van de luchtkwaliteit.

Overwegende dat:

  • eerdere provinciale subsidiepotten voor duurzame daken wegens succes binnen het jaar opgebruikt werden;
  • de voorgestelde subsidieregeling in de programmabegroting 2021 een goed begin is, maar door haar financiële beperking niet in pas loopt met de wens om de energietransitie te versnellen en iedereen hierbij te kunnen ondersteunen;

□ x Dragen het college op

  • het subsidiebudget voor groene daken te verhogen met 250.000 euro tot 750.000 euro, met als dekking de vrij te besteden ruimte uit de Programmabegroting 2021;
  • te onderzoeken of deze subsidie ook opengesteld kan worden voor het vergroenen van gevels;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Stimuleer duurzame en natuur-inclusieve woningbouw

Lees verder

Volg de uitspraak van de RCC over de LelystadAirport-krant op!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer