Ecolo­gisch en dier­vrien­delijk maai­beleid


24 juni 2020

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 24 juni 2020


Constaterende dat:

 • Getuige de brief van Dierennoodhulp Flevoland het huidige maaibeheer in de provincie interfereert met de periode waarin reekalfjes opgroeien met het hoge gras als schuilplaats, wat erin resulteert dat reekalfjes gedood worden door de maaimachine;
 • De Provincie zich ten doelt stelt de biodiversiteit in de provincie te verhogen;
 • Recent in gemeente Lelystad ook een beverburcht overreden is bij het grasmaaien, die dientengevolge is ingestort;

Overwegende dat:

 • de dood van reekalfjes vrij gemakkelijk te voorkomen is aangezien het maaien van het gras ook in een andere, voor de reekalfjes veiligere periode kan plaatsvinden;
 • zich in het maaigebied ook bloemen, grassen en kruiden kunnen bevinden die aantrekkelijk zijn voor insecten en bijen,
 • dergelijke begroeiing kan bijdragen aan de toename van insecten- en bijenpopulaties, hetgeen de biodiversiteit ten goede komt;
 • een deel van de Flevolandse (beschermde) vogelsoorten ook in het hoge gras broeden, waarbij ook regelmatig vogelnesten worden vernietigd;
 • het maaien ook gevaarlijk is voor de gangen van jonge konijnen en hazen, die in kunnen storten door er overheen te rijden;
 • Ecologisch maaibeleid een positieve impact heeft op flora en fauna, door het zorgvuldig kiezen van het moment van maaien, hier fasering in aan te brengen en minder frequent te maaien;

Verzoeken het college

 • te onderzoeken op welke wijze de provincie zo snel mogelijk kan overgaan op ecologisch en diervriendelijk maaibeheer op provinciale gronden, ter bescherming van flora en fauna net ter voorkoming van letsel bij en dood van dieren;
 • De mogelijk (positieve) financiĆ«le consequenties te betrekken bij de najaarsnota of de uitwerking van het actieplan biodiversiteit;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: L Vestering (PvdD)


N.B. Op deze motie is een toezegging gedaan vanuit Gedeputeerde Staten


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen als koers bij maatregelen economisch herstel

Lees verder

Maak van Flevoland een bijenhotel!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer