Naar een krachtig mili­eu­beleid


Stimu­leren van mili­eu­vrien­de­lijke productie

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie een milieubeleid voert waarbij de bescherming van bodem, lucht en water zwaarder weegt dan de economische belangen op de korte termijn. De milieuregelgeving moet strenger worden gehandhaafd. De emissie van schadelijke stoffen moet verder afnemen en subsidies die milieuvervuiling stimuleren moeten zo snel mogelijk worden afgeschaft.

Voor de provincie ligt er een belangrijke taak als het gaat om het stimuleren van milieuvriendelijke productie en consumptie, bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten. De provincie kan zo ook kansen bieden aan innovatieve en oplossingsgerichte bedrijven. Dit stimuleringsbeleid zou hand in hand moeten gaan met een actieve ontmoediging voor milieuvervuilende bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van fossiele energie.