Klimaat­pa­ra­graaf in Staten­voor­stellen


13 november 2019

Onderwerp motie: Klimaatparagraaf in Statenvoorstellen

  Agendapunt: 8D

  Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2020

  Aan de voorzitter van Provinciale Staten

  Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 13 november 2019

  Constaterende dat:

  • er een uitzonderlijk grote inspanning zal moeten worden geleverd om de in gang gezette klimaatverandering
  • te beperken tot een niveau waarbij geen ernstige gevolgen voor de mensheid optreden;
  • 195 landen hiertoe in december 2015 een akkoord hebben gesloten dat zich richt op het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius;

  Overwegende dat:

  • iedere overheid datgene dient te doen wat binnen haar invloedssfeer ligt om bij te dragen aan het leveren van bovengenoemde inspanning en het realiseren van genoemde doelstelling;
  • er naast het energieverbruik vele andere factoren/beleidsterreinen zijn die een grote invloed hebben op klimaatverandering;
  • verschillende overheden een klimaatparagraaf hebben toegevoegd aan hun beleidsvoorstellen of hiertoe voorbereidingen treffen;

  Van mening dat:

  • het toevoegen van een klimaatparagraaf aan statenvoorstellen de leden van Provinciale Staten inzicht kan geven in de impact van het voorstel op de klimaatproblematiek en in de mogelijkheden om negatieve invloeden te beperken en positieve invloeden te maximaliseren;

  Verzoeken het college

  • om zo spoedig mogelijk een voorstel te doen voor een uitvoerbare en effectieve uitwerking van een klimaatparagraaf als onderdeel van statenvoorstellen en na het eerste jaar te evalueren met de leden van provinciale staten of de klimaatparagraaf in de gekozen vorm bijdraagt aan de gewenste doelstelling (te weten meer inzicht in de impact van het voorstel op de klimaatproblematiek en bijsturingsmogelijkheden) en uitvoerbaar en effectief is;

  en gaan over tot de orde van de dag.

  Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdD, SP

  Tegen

  50PLUS, CDA, DENK, FvD, PvdA, PVV, SGP, VVD

  Lees onze andere moties

  Noodtoestand voor het klimaat

  Lees verder

  Biomassa niet langer beschouwen als groen of duurzaam

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Doe mee Doneer