Klimaat­beleid (amen­dement)


8 november 2017

Amendement nr.: C
Onderwerp: Klimaatbeleid
Agendapunt: 9c
Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2018
Nummer Statenvoorstel: 2112396

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 8 november 2017

Wijzigen ontwerpbesluit

Het (de) navolgende beslispunt(en) toe te voegen

De beschikbaar gekomen 2,9 miljoen euro die in de reserve economisch programma geoormerkt is voor subsidie aan Zara Vast-goed B.V. te reserveren voor het opstellen en uitvoeren van een klimaatbeleid, en dit, gezien de urgentie, in 2018 ter besluitvorming voor te leggen aan PS.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering, Partij voor de Dieren

Bekijk het amendement hier.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, SP, D66, 50PLUS, PVV, SGP, CU, PvdA, Senioren+Flevoland

Lees onze andere moties

Versterken van natuurwaarden (amendement)

Lees verder

Motie vreemd: Verbinding Oostvaardersplassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer