Steek hand in eigen boezem


Neem de verant­woor­de­lijkheid voor stik­stof­schade

13 november 2019

Motie nr. :
Onderwerp: Steek hand in eigen boezem
Agendapunt: Stikstof

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 13 november 2019

Constaterende dat:

 • Flevoland momenteel de effecten ervaart van jarenlange verwaarlozing en aantasting van de natuur in de vorm van de stikstofuitspraak van de Raad van State;
 • het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van lokale, regionale en landelijke overheid om minder stikstof te produceren;
 • de rijksoverheid, de provincie en de gemeenten vooral nu bezig zijn met naar elkaars verantwoordelijkheden te verwijzen en nog steeds zoeken naar manieren om door gaan met het uitstoten van stikstof;
 • stikstof, ook als het niet direct neerslaat op een stikstofgevoelig natuurgebied of onder een drempelwaarde zit, nog steeds bijdraagt aan de cumulatie van achtergrondconcentraties stikstof;
 • Flevoland verantwoordelijkheid draagt om deze achtergrondconcentraties te verminderen,

Overwegende dat:

 • Flevoland er goed aan zou doen de uitspraak van de Raad van State niet als het probleem te zien, maar als de boodschapper;
 • De nu zeer slechte staat van de natuur en biodiversiteit in Nederland het gevolg is van het werkelijke probleem: het omzeilen van regels en zo verwaarlozen van de natuur;
 • het onvermijdelijk is dat ook in Flevoland vanaf nu de stikstof-uitstoot drastisch omlaag moet;
 • deze uitspraak juist een kans voor Flevoland is om anders met onze leefomgeving om te gaan en de natuur echt te beschermen
 • Flevoland beter niet kan wachten op oplossingen van de rijksoverheid, maar zelf het voortouw moet nemen door met oplossingen te komen
 • Flevoland daarom hand in eigen boezem moet steken en moet kijken wat Flevoland zelf kan doen; zoals het verlagen van de snelheid op de A6 en A27 en provinciale wegen, stoppen met de uitbreiding van Lelystad Airport, biomassa installaties verbieden, het versterken en verbinden van natuur in Flevoland, het flink verminderen van het aantal gehouden dieren in de veehouderijen en investeren in duurzame (land)bouwmethodes.

spreekt uit dat:

 • de provincie erkent dat stikstof blijven uitstoten, op wat voor manier dan ook, onhoudbaar is en bij alles wat zij voortaan doet, de natuur serieus neemt en beschermt

verzoekt het college:

 • op korte termijn met een actieplan te komen om de stikstofuitstoot in Flevoland drastisch te verlagen met onder andere de hierboven genoemde punten;
 • de bovenstaande boodschappen ook actief uit te dragen in het overleg met de rijksoverheid en de overige provinciĆ«n,

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

Jesse Luijendijk, Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen