Aanbe­steding emis­sievrij openbaar vervoer


25 november 2019

Onderwerp motie: Aanbesteding emissievrij openbaar vervoer

Agendapunt: 8d

Onderwerp Statenvoorstel: Vaststelling Programmabegroting 2020

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 13 november 2019

Constaterende dat:

  • Het college blijkens het coalitieakkoord en de Programmabegroting ambities heeft om de mobiliteit in Flevoland te verduurzamen;
  • De provincie eisen kan stellen bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Flevoland;
  • Vanaf 2021 het grootste deel van de stadslijnen in Lelystad al wordt uitgevoerd met elektrische bussen;
  • Uiterlijk per 1 januari 2030 de Regiotaxi emissievrij zal zijn;
  • De concessie voor het traject Emmeloord-Lemmer van buslijn 315, die onder de verantwoordelijkheid valt van de Provincie Flevoland, eind 2022 afloopt en binnenkort opnieuw wordt aanbesteed;

Overwegende dat:

  • Bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Flevoland duurzaamheid voorop moet staan;
  • De provincie het goede voorbeeld dient te geven;

Dragen het college op:

  • Dat bij de komende aanbesteding van het traject Emmeloord-Lemmer (buslijn 315), en bij alle andere aanbestedingen van het openbaar vervoer in Flevoland die daarop volgen, volledig emissievrij het uitgangspunt wordt en milieuvriendelijkheid een essentiële voorwaarde is

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: J. Luijendijk (Partij voor de Dieren)

Noot: op deze motie is een toezegging van het College van Gedeputeerde Staten gedaan.


Status

Overgenomen

Voor

50PLUS, FvD, GroenLinks, PvdD, PVV, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, DENK, PvdA, SGP, VVD