De Donut, economie voor de 21e eeuw


14 november 2018

Motie nr.: 7
Onderwerp: De Donut, economie voor de 21e eeuw
Agendapunt: 8c
Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2019
Nummer Statenvoorstel: 2286479

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 14 november 2018

Constaterende dat:

  • Het economisch handelen grote gevolgen heeft voor klimaat, natuur en milieu en daarmee voor de leefbaarheid op ons collectieven en enige thuis: de aarde;
  • Het economisch concept, met als centrale model de donut, zoals ontwikkeld door Oxford-econoom Kate Raworth, een praktische en realistische invulling geeft aan de noodzaak van een nieuw perspectief op economie en economisch handelen;

Overwegende dat:

  • Klimaatverandering, sociale ongelijkheid, schade aan natuur en andere gevolgen van het economisch handelen voor mens, dier en milieu vragen om een ander perspectief op onze economie: van lineair naar circulair, van groei van het BBP naar brede welvaart en van meer naar genoeg;
  • We een andere kijk op economie en een ander economisch systeem nodig hebben om recht te kunnen doen aan o.a. sociale behoeften, behoud van natuur, verbetering van gezondheid en leefbaarheid van de aarde;

Verzoeken het college:

  • Het model van de Donut-economie te betrekken bij de volgende begrotingen;
  • De sociale ondergrens en de ecologische bovengrens van het model als uitgangspunt te respecteren;
  • PS hierover voor de behandeling van de perspectiefnota 2019 te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Leonie Vestering (Partij voor de Dieren)


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen