Klimaat­pa­ra­graaf


14 november 2018

Motie nr.: 6
Onderwerp: Klimaatparagraaf
Agendapunt: 8c
Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2019
Nummer Statenvoorstel: 2286479

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 14 november 2018

Constaterende dat:

  • Er een uitzonderlijk grote inspanning zal moeten worden geleverd om de in gang gezette klimaatverandering te beperken tot een niveau waarbij geen ernstige gevolgen voor de mensheid optreden;
  • 195 landen hiertoe in december 2015 een akkoord hebben gesloten dat zich richt op het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celcius;

Overwegende dat:

  • Iedere overheid datgene dient te doen wat binnen haar invloedssfeer ligt om bij te dragen aan het leveren van bovengenoemde inspanning en het realiseren van genoemde doelstelling;
  • Er naast het energieverbruik vele andere factoren/beleidsterreinen zijn die een grote invloed hebben op klimaatverandering;
  • Verschillende overheden (waaronder gemeente Nijmegen, Apeldoorn, Almere en de provincie Gelderland) een klimaatparagraaf hebben toegevoegd aan hun beleidsvoorstellen of hiertoe voorbereidingen treffen;

Van mening dat:

  • Het toevoegen van een klimaatparagraaf aan Statenvoorstellen de leden van Provinciale Staten inzicht kan geven in de impact van het voorstel op de klimaatproblematiek en in de mogelijkheden om negatieve invloeden te beperken en positieve invloeden te maximaliseren;

Verzoeken het college:

  • Om zo spoedig mogelijk een voorstel te doen voor een uitvoerbare en effectieve uitwerking van een klimaatparagraaf als onderdeel van Statenvoorstellen en na het eerste jaar te evalueren met de leden van Provinciale Staten of de klimaatparagraaf in de gekozen vorm bijdraagt aan de gewenste doelstelling (te weten meer inzicht in de impact van het voorstel op de klimaatproblematiek en bijsturingsmogelijkheden) en uitvoerbaar en effectief is;

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemers: Leonie Vestering (Partij voor de Dieren), Alida Laurense (GroenLinks)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, CU, D66, SP, Senioren+Flevoland

Tegen

PvdA, 50PLUS, VVD, CDA, SGP, PVV

Lees onze andere moties

Hengelen is geen sport (amendement)

Lees verder

Spoorverbinding naar het Noorden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer