Schrif­te­lijke vragen over de gezond­heids­ge­volgen van ultra­fijnstof als gevolg van de lucht­vaart


Uitbreiding Lelystad Airport

Indiendatum: jul. 2019

Datum: 5 juli 2019

Geachte Voorzitter van Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de gezondheidsgevolgen van ultrafijnstof als gevolg van de luchtvaart:

  1. Is het college bekend met onderstaand artikel[1] en het daarin genoemde onderzoek[2]? Zo nee, waarom niet?
  2. Uit het onderzoek blijkt dat de blootstelling aan ultrafijnstof rond Schiphol kortdurend effect kan hebben op de gezondheid. Kinderen en volwassenen kunnen meer last hebben van luchtwegklachten en bij volwassenen kan de hartfunctie kortdurend verminderd zijn. De effecten treden onder andere op bij ultrafijnstof afkomstig van vliegverkeer, maar ook van wegverkeer. Is het college het met ons eens dat het een taak van de overheid is om de gezondheid van haar inwoners te garanderen en te beschermen? Zo nee, waarom niet?
  3. De uitbreidingsplannen van Lelystad Airport betekenen een toename tot 25.000 en later 45.000 vliegtuigbewegingen. Daarmee zal ook de hoeveelheid ultrafijnstof in de omgeving toenemen. Denkt het college dat de uitbreiding van Lelystad Airport gevolgen heeft voor de gezondheid van de omwonenden, gezien het onderzoek? Zo ja, hoe gaat de provincie de gezondheid van deze omwonenden beschermen? Zo nee, waarom niet?
  4. Indien het college niet weet of de uitbreiding van Lelystad Airport en daarmee de toename van ultrafijnstof gevolgen heeft voor de gezondheid van de omwonenden, is het college bereid dit nader te onderzoeken? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het college bereid om, naar aanleiding van het onderzoek, stappen te ondernemen om de gezondheid van de omwonenden van Lelystad Airport te garanderen? Zo ja, welke stappen? Zo nee, waarom niet?
  6. Deze week maakte de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat de opening van Lelystad Airport wederom wordt uitgesteld. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat we nu van uitstel naar afstel moeten, omwille van het klimaat, natuur, veiligheid, dierenwelzijn, volksgezondheid en overlast?

Bij voorbaat dank voor de spoedige beantwoording.

Namens de Flevolandse fractie van de Partij voor de Dieren,

Jesse Luijendijk, Partij voor de Dieren, lid Provinciale Staten

[1]https://nos.nl/artikel/2290906-rivm-gezondheidsklachten-door-ultrafijnstof-rond-schiphol.html

[2]https://www.rivm.nl/publicaties/onderzoek-naar-gezondheidseffecten-van-kortdurende-blootstelling-aan-ultrafijn-stof

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 3 sep. 2019


Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van de Partij van de Dieren over de gezondheidsgevolgen van ultrafijnstof als gevolg van de luchtvaart, ingediend op 5 juli 2019, en de antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 3 september 2019

Vraag 1: Is het college bekend met onderstaand artikel 1 en het daarin genoemde onderzoek? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Het artikel en het daarin genoemde onderzoek zijn ons beide bekend.

Vraag 2: Uit het onderzoek blijkt dat de blootstelling aan ultrafijnstof rond Schiphol kortdurend effect kan hebben op de gezondheid. Kinderen en volwassenen kunnen meer last hebben van luchtwegklachten en bij volwassenen kan de hartfunctie kortdurend verminderd zijn. De effecten treden onder andere op bij ultrafijnstof afkomstig van vliegverkeer, maar ook van wegverkeer. I's het college het met ons eens dat het een taak van de overheid is om de gezondheid van haar inwoners te garanderen en te beschermen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat coördineert op dit moment de ontwikkeling van een integraal monitoring- en evaluatieprogramma, zoals opgenomen in het luchthavenbesluit (2018). Het monitoren van de uitstoot van ultrafijn stof is een van de onderdelen dat in het programma wordt vormgegeven. De belangrijkste doelstelling van de ultrafijn stof monitoring door het RIVM is het verkrijgen van inzichten in de toename van de concentraties ultrafijn stof als gevolg van de uitbreiding van Lelystad Airport, met behulp van metingen. Hiermee kunnen de concentraties ultrafijn stof in beeld worden gebracht waaraan omwonenden worden blootgesteld. Het ultrafijne stof zal worden gemeten met hoogwaardige meetapparaten en worden ingezet op verschillende locaties om een compleet beeld van de verspreiding en concentraties te krijgen.

Wanneer in 2021 de resultaten van het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan ultrafijn stof rond Schiphol bekend worden, kan ook voor Lelystad Airport een indicatie gegeven worden van de gevolgen van de blootstelling op de gezondheid.

Vraag 3: De uitbreidingsplannen van Lelystad Airport betekenen een toename tot 25.000 en later 45.000 vliegtuigbewegingen. Daarmee zal ook de hoeveelheid ultrafijn stof in de omgeving toenemen. Denkt het college dat de uitbreiding van Lelystad Airport gevolgen heeft voor de gezondheid van de omwonenden, gezien het onderzoek? Zo ja, hoe gaat de provincie de gezondheid van deze omwonenden beschermen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 2

Vraag 4: Indien het college niet weet of de uitbreiding van Lelystad Airport en daarmee de
toename van ultrafijn stof gevolgen heeft voor de gezondheid van de omwonenden, is het college bereid dit nader te onderzoeken? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 2

Vraag 5: is het college bereid om, naar aanleiding van het onderzoek, stappen te ondernemen om de gezondheid van de omwonenden van Lelystad Airport te garanderen? Zo ja, welke stappen? Zonee, waarom niet?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 2

Vraag 6: Deze week maakte de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat de opening van Lelystad Airport wederom wordt uitgesteld. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat we nu van uitstel naar afstel moeten, omwille van het klimaat, natuur, veiligheid, dierenwelzijn, volksgezondheid en overlast?

Antwoord:

Nee. In haar brief van 2 juli geeft de Minister aan dat zij de opening van Lelystad Airport in april 2020 niet meer haalbaar acht. De Minister baseert zich daarbij op het feit dat de Europese Commissie meer tijd nodig heeft om tot een oordeel over de verkeersverdelingsregel (WR) te komen en de noodzaak tot verder onderzoek naar de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Minister is voornemens Lelystad Airport zo snel mogelijk te openen. Zoals in het coalitieakkoord is opgenomen zet ons college zich in voor de gebiedsontwikkeling en de uitvoering van gemaakte afspraken over de groei van Lelystad Airport tot maximaal 45.000 vliegbewegingen. Deze ontv/ikkeling biedt kansen, maar we bewaken ook een goede inpassing in de Flevolandse leefomgeving met het oog voor gezondheid en milieuaspecten.