Schrif­te­lijke vragen over de gezond­heids­ge­volgen van ultra­fijnstof als gevolg van de lucht­vaart


Uitbreiding Lelystad Airport

Datum: 5 juli 2019

Geachte Voorzitter van Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de gezondheidsgevolgen van ultrafijnstof als gevolg van de luchtvaart:

  1. Is het college bekend met onderstaand artikel[1] en het daarin genoemde onderzoek[2]? Zo nee, waarom niet?
  2. Uit het onderzoek blijkt dat de blootstelling aan ultrafijnstof rond Schiphol kortdurend effect kan hebben op de gezondheid. Kinderen en volwassenen kunnen meer last hebben van luchtwegklachten en bij volwassenen kan de hartfunctie kortdurend verminderd zijn. De effecten treden onder andere op bij ultrafijnstof afkomstig van vliegverkeer, maar ook van wegverkeer. Is het college het met ons eens dat het een taak van de overheid is om de gezondheid van haar inwoners te garanderen en te beschermen? Zo nee, waarom niet?
  3. De uitbreidingsplannen van Lelystad Airport betekenen een toename tot 25.000 en later 45.000 vliegtuigbewegingen. Daarmee zal ook de hoeveelheid ultrafijnstof in de omgeving toenemen. Denkt het college dat de uitbreiding van Lelystad Airport gevolgen heeft voor de gezondheid van de omwonenden, gezien het onderzoek? Zo ja, hoe gaat de provincie de gezondheid van deze omwonenden beschermen? Zo nee, waarom niet?
  4. Indien het college niet weet of de uitbreiding van Lelystad Airport en daarmee de toename van ultrafijnstof gevolgen heeft voor de gezondheid van de omwonenden, is het college bereid dit nader te onderzoeken? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het college bereid om, naar aanleiding van het onderzoek, stappen te ondernemen om de gezondheid van de omwonenden van Lelystad Airport te garanderen? Zo ja, welke stappen? Zo nee, waarom niet?
  6. Deze week maakte de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat de opening van Lelystad Airport wederom wordt uitgesteld. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat we nu van uitstel naar afstel moeten, omwille van het klimaat, natuur, veiligheid, dierenwelzijn, volksgezondheid en overlast?

Bij voorbaat dank voor de spoedige beantwoording.

Namens de Flevolandse fractie van de Partij voor de Dieren,

Jesse Luijendijk, Partij voor de Dieren, lid Provinciale Staten

[1] https://nos.nl/artikel/2290906-rivm-gezondheidsklachten-door-ultrafijnstof-rond-schiphol.html

[2] https://www.rivm.nl/publicaties/onderzoek-naar-gezondheidseffecten-van-kortdurende-blootstelling-aan-ultrafijn-stof