Op weg naar een CO2-neutrale orga­ni­satie


14 november 2018

Motie nr.: 4
Onderwerp: Op weg naar een CO2-neutrale organisatie
Agendapunt: 8c
Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2019
Nummer Statenvoorstel: 2286479

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 14 november 2018

Constaterende dat:

  • In de Omgevingsvisie (koerslijn Het goede voorbeeld) de doelstelling is opgenomen om de provinciale organisatie ambitieus te veranderen naar CO2-neutraal;
  • In de afgelopen jaren in het provinciehuis meerdere energiemaatregelen zijn genomen, zoals zonnepanelen en optimalisatie WKO-installatie, waardoor 11% van de benodigde energie zelf opgewekt wordt;
  • Het dak van het provinciehuis te klein is om genoeg zonnepanelen te plaatsen om alle benodigde elektriciteit zelf op te wekken;
  • Verschillende gemeenten, waaronder gemeente Twenterand met het Zonnepark Oosterweilanden, eigen zonneparken ontwikkelen en realiseren en daarmee hun organisatie energie (of alleen elektrisch) neutraal hebben gemaakt en nieuwe inkomsten genereren;

Overwegende dat:

  • De provinciale organisatie alleen CO2-neutraal kan worden als ze elders in Flevoland zelf duurzame energie gaat opwekken;
  • De winst van een eigen zonnepark ingezet kan worden om de eigen organisatie verder te verduurzamen of voor andere energieprojecten binnen de provincie;
  • De provincie burgers en bedrijven vraagt hun woningen en bedrijfspanden te verduurzamen;
  • De provincie hier een belangrijke voorbeeldfunctie in kan, en moet, hebben;

Verzoeken het college:

  • Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de organisatie energie-neutraal te maken door zelf een zonnepark te ontwikkelen en realiseren op eigen grond of ander op grond in eigendom van gemeenten of derden en uiterlijk 13 februari 2019 met een voorstel te komen naar de Statencommissie Duurzaamheid;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemers: Alida Laurense (GroenLinks), Leonie Vestering (Partij voor de Dieren)


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer