Perspec­tiefnota 2023-2026


29 juni 2022

Voorzitter,

Voor ons ligt de perspectiefnota, waarmee we richting geven en kaders stellen aan de begroting van volgend jaar. De Partij voor de Dieren is, zoals u weet, geen voorstander van kijken per jaar en een korte termijn focus. Wij kijken ook graag over onze eigen periode en eigen graf heen met de intentie hiermee duurzame besluiten te nemen en daarmee ook een goede voorouder te zijn voor toekomstige generaties en toekomstige inwoners van onze provincie.

Voorzitter,

Stikstof, stikstof, stikstof, gaat het nog ergens anders over tegenwoordig? De plannen van het kabinet hebben geleid tot massale boerenprotesten over het hele land. Snelwegen blokkeren, bomen omzagen en koeien pal voor de Tweede Kamer. Wij vinden dit gedrag vreselijk en onverantwoordelijk, maar de vraag die het bij ons oproept is: waarom doen zij dit? Het is naar onze mening een schreeuw om aandacht, een schreeuw om perspectief. Perspectief is wel wat wij hen moeten bieden. Juist dit ontbreekt echter wederom grotendeels in het jongste beleidsstuk: de perspectiefnota. Onze provincie kiest voor pappen en nathouden met haar focus op stikstof-reducerende technieken. Wij, van de Partij voor de Dieren, kunnen het niet vaak genoeg zeggen: Deze technieken werken niet goed genoeg en kunnen bij lange na niet de benodigde 70% reductie van stikstof bewerkstelligen. Dit wordt keer op keer bevestigd door wetenschappelijk onderzoek en rechterlijke uitspraken. Als wij op deze manier verder gaan, werken veehouders zich de komende jaren massaal in de schulden om vervolgens wéér teruggefloten te worden door de rechter. Dit is geen perspectief.

Voorzitter,

Ook vragen wij ons af waar in de perspectiefnota het perspectief te vinden is voor de grote aantallen niet menselijke bewoners van onze provincie? Neem bijvoorbeeld onze gehouden landbouw dieren. Kalfjes die direct na de geboorte bij hun moeder worden weggehaald. Varkens die zo doorgefokt zijn dat ze abnormaal veel jongen krijgen. Kippen die bij een vogelgriep uitbraak met (honderd)duizenden tegelijk vergast worden. Dit is toch geen manier om met andere levende wezens om te gaan? Dit is een leven dat geen leven genoemd mag worden.

Er is gelukkig een manier om het stikstofprobleem op te lossen die zowel veehouders als gehouden landbouw dieren perspectief biedt. Dit kunnen wij doen door per provincie een lijst te maken van de grootste piekbelasters en deze op volgorde van grootte uit te kopen. Uit onderzoek van het ministerie van Financiën blijkt zelfs dat deze manier vele malen goedkoper is dan de huidige plannen van het kabinet en zeker goedkoper dan de Flevolandse plannen met de focus op ‘innovatie’. Hier pleitten wij dan ook voor. Daartoe hebben wij een motie opgesteld: Grote stappen snel thuis.
Laten wij nu in Flevoland een aanjager zijn en niet achterover leunen totdat het rijk de benodigde stappen zet. Op de huidige voet laten we boeren namelijk nog langer in onzekerheid en laten we de natuur verder verslechteren. We moeten niet vergeten dat dit een natuurcrisis is.

Motie Grote stappen snel thuis

Voorzitter,

Hoe zit het dan met de andere dieren in onze provincie? De in vrijheid levende dieren in Flevoland? Bieden wij hen voldoende perspectief? Verkleinde leefomgevingen, meer drukte en een slechtere staat van de natuur. Als ze niet de weg op raken en aangereden worden dan krijgen ze wel de kogel. En wat doet het college? Juist het budget van de FBE verhogen. Alles om in ieder geval geen echt diervriendelijke maatregelen te treffen om de dieren te beschermen. Voorzitter, de kogel kan én mag nooit de oplossing zijn. Hiertoe hebben wij een tweetal moties opgezet.
Ten eerste een motie om het budget dat nu aan de FBE wordt geschonken anders te besteden. Dit budget moet in het teken staan van niet-dodelijke maatregelen om dieren te beschermen.
Ten tweede een motie, mede ingediend door GroenLinks, die het college oproept om met een structureel verbeterd plan te komen om aanrijdingen met wild te voorkomen.

Motie Budget Weg Wildbeheer


Motie Plan Wild Aanrijdingen


Voorzitter,

Naast de stikstofcrisis, kent Nederland natuurlijk ook de woningcrisis. Er is een schrijnend tekort aan betaalbare huizen en er zal daarom gebouwd moeten worden. Zo ook in onze provincie Flevoland. De woningbouw zal in de komende jaren een beroep doen op de al schaarse ruimte in Flevoland.
Wat voor de Partij voor de Dieren belangrijk is, is dat er bij de bouw van woningen perspectief is voor de natuur, de bodem, het water en de dieren. De bouw van woningen en toename van drukte samen met het beschermen van natuur is naar ons idee absoluut mogelijk, maar vereist wel wat common sense. Bijvoorbeeld bij de stiltegebieden die wij hebben in Flevoland. Door toegenomen recreatie staan deze stiltegebieden onder druk. Juist nu de provincie drukker wordt, moeten wij deze gebieden extra beschermen, zodat wij ook een leefbare provincie blijven. Stiltegebieden zijn een plek voor mens en dier om tot rust te komen. Wij roepen daarom in een motie het college op om recreatie in deze stiltegebieden te beperken.

Motie Stiltegebieden


Voorzitter,

De nieuwe woningen die gebouwd worden om de wooncrisis te verhelpen worden vaak relatief energiezuinig gebouwd. De Cv-ketel is ingeruild voor een (hybride) warmtepomp, koken op gas maakt plaats voor inductie en deze woningen zijn voorzien van de beste isolatie.
Ditzelfde geldt niet altijd voor de oude woningen in Flevoland. Vaak is de isolatie in deze woningen niet goed genoeg meer, wat in de koude winterdagen meer gebruik van de verwarming en daarmee meer gebruik van een eindige energiebron tot gevolg heeft. Huiseigenaren met een goedgevulde beurs kunnen vaak wel hun huis voldoende isoleren en zo hun energierekening verlagen.
Echter is er ook een grote groep Flevolanders die het isoleren van hun eigen huis niet kan bekostigen en vervolgens met een hogere energierekening zit opgescheept. Tot overmaat van ramp is er momenteel sprake van hoge inflatie, waardoor de rekening bij deze mensen de pan uit stijgt.
Deze groep moeten wij als provincie beschermen. Wij moeten hen perspectief bieden. Hiertoe hebben wij, zoals eerder aangekondigd, een motie voorbereid, mede ingediend door GroenLinks en de PvdA, waarin wij het college oproepen om een subsidie- en lening regeling op te zetten voor huiseigenaren die niet in de positie zijn om isolatie van hun woning voor te financieren. Wij hopen dan ook op jullie steun. We hoorden net ook het CDA er al een warm pleidooi voor houden, dank daarvoor.

Motie Subsidie- en lening regeling verduurzamen woningen Flevoland

Voorzitter,

Bij een leefbare en bewoonbare provincie hoort uiteraard ook goede mobiliteit. Wij prijzen daarom ook de focus in de nota op bijvoorbeeld de Lelylijn. Overstappen naar duurzame manieren van vervoer is een essentieel onderdeel van de energietransitie en wij zijn blij dat het college deze opvatting grotendeels met ons deelt. Echter blijft, zoals blijkt uit de huidige perspectiefnota, ligt de MRB-indexatie op 1%, terwijl de werkelijke inflatie vele malen hoger ligt en de kosten van vervuiling alleen maar toenemen. Dit is natuurlijk hoofdzakelijk om zakelijke rijders voordelen te bieden om in Flevoland actief te blijven. Kennelijk willen zij delen, in de voordelen die wij bieden, maar niet opdraaien voor de kosten van wegonderhoud en vervuiling. Dit kan en moet naar ons idee anders. Daarom dienen wij een motie in om de MRB te verhogen met het werkelijke prijsindexcijfer. Op deze manier krijgen wij genoeg inkomsten om de extra kosten van wegonderhoud én vervuiling te dekken.

Motie MRB indexatie

Interessant voor jou

Bijdrage interpellatiedebat datacenter Zeewolde

Lees verder

Afscheid Fractievoorzitter Jesse Luijendijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer