Motie MRB indexatie


29 juni 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op:

29 juni 2022Constaterende dat:

  1. GS wil vasthouden aan de indexering van de MRB met 1%;
  1. Er momenteel sprake is van hoge inflatie in Nederland;
  1. Hoge inflatie zich ook vertaalt naar hogere kosten van arbeid en van grondstoffen/materialen voor onderhoud;

Overwegende dat:

  1. De hogere kosten hiervan gecompenseerd moeten worden;
  1. Vervuiling door automobilisten een extra factor is die tot nu toe buiten beschouwing wordt gelaten in de bepaling van het MRB-tarief;
  1. Het werkelijke tarief hoger uitvalt als de nadelige effecten van rijden op benzine/diesel op de aarde worden meegewogen;

X Verzoeken het college (dictum) / □ Dragen het college op (dictum) / □ Spreken uit (dictum)

  1. De MRB te verhogen met het werkelijke prijsindexcijfer;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Sylvia Kers (PvdD)


Status

Verworpen

Voor

Tegen