Motie Budget Weg Wild­beheer


29 juni 2022

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op:

29 juni 2022

Constaterende dat:

  1. De Faunabeheereenheid (FBE) subsidie ontvangt van de Provincie;
  1. Er binnen de FBE tegengestelde belangen zijn tussen jagers aan de ene kant en het voorkomen van afschot door preventieve maatregelen tegen wild aanrijdingen omdat dit leidt tot kleinere afschotmogelijkheden, aan de andere kant;

Overwegende dat:

  1. De kogel nooit de oplossing kan en mag zijn;

X Verzoeken het college (dictum) / □ Dragen het college op (dictum) / □ Spreken uit (dictum)

  1. Deze subsidie alleen gebruikt mag worden voor het uitvoeren van preventieve , diervriendelijke en niet dodelijke maatregelen en dus niet doorgegeven worden aan de SFF of de WBE’s;
  1. Als het bovenstaande niet mogelijk blijkt, het budget weg te nemen bij de faunabeheereenheid (FBE) en dit geld te herbestemmen aan een organisatie die enkel nog preventieve, diervriendelijke en niet dodelijke maatregelen neemt;

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Jesse Luijendijk (PvdD)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Instellingsbesluit en inzet van juridische instrumenten

Lees verder

Motie Subsidie- en lening regeling verduurzamen woningen Flevoland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer