Bijdrage Omge­vings­visie tijdens Provin­ciale Staten


7 juni 2017

Door Melissa Bax
Provinciale Staten van 7 juni 2017
Agendapunt 8b: Statenvoorstel Ontwerp Omgevingsvisie FlevolandStraks

Voorzitter, we hebben in de commissie al onze verbazing uitgesproken over de minimale omvang van het ontwerp Omgevingsvisie. We begrijpen dat er verdere invulling zal volgen, maar als je dit ontwerp als uitgangspunt neemt, kan het wel erg veel kanten op gaan. We hopen dat we in elk geval de juiste kant op gaan wat betreft het beschermen van onze leefomgeving, natuur en dierenwelzijn.

U begrijpt dat het laatste, het welzijn van dieren, een belangrijk onderwerp voor ons is en ook vanuit de maatschappij is er een groeiende vraag naar een hoger niveau van dierenwelzijn. Met elk initiatief, plan of ingreep zou elke overheid apart moeten beoordelen of en hoe dat van impact zal zijn op het welzijn van wel en niet gehouden dieren om daarmee aantasting van welzijn te voorkomen. Wij hebben immers niet het monopolie van het leven op aarde en daarmee onze provincie; wij moeten in harmonie leven en op voorhand rekening houden met diegenen waarmee we onze leefruimte delen.

We lezen op blz. 7 bij de Flevoprincipes "Wees betekenisvol: op basis van deze inzichten ontwikkelen we positieve en betekenisvolle oplossingen voor Flevoland, die fysiek, sociaal en economisch duurzaam zijn voor mens en natuur". We vinden dat dieren daar net zo goed bij horen. We hebben een amendement voorbereid waar we dit in verwerkt hebben.

Tijdens de behandeling van de Omgevingsvisie in de commissie sprak de gedeputeerde over dierenwelzijn en het is ons niet helemaal duidelijk wat hij hiermee bedoelde dus we horen graag of ook de gedeputeerde het inderdaad vanzelfsprekend vindt dat dierenwelzijn in de Omgevingsvisie thuis hoort.

De Omgevingsvisie dient volgens de Omgevingswet rekening te houden met een aantal milieubeginselen. Dat zien wij niet terugkomen in de visie. We zouden graag van de gedeputeerde willen weten of er een juridische toetsing komt waarin gekeken wordt of deze in voldoende mate rekening houdt met deze milieubeginselen.

We hadden ook liever gezien dat Natuur een belangrijkere positie zou hebben gekregen binnen de Omgevingsvisie, dit had eigenlijk een op zichzelf staand perspectief moeten worden, daarin zijn we teleurgesteld. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving heeft natuur in haar verkenning naar omgevingsopgaven als één van de 6 thema's meegenomen. We horen graag van de gedeputeerde waarom dit thema niet verder is uitgewerkt en of de gedeputeerde bereid is om dit in de verdere uitwerking alsnog als hoofdthema mee te nemen.

We gaan bij de opgave Circulaire Economie inzetten op 3 lijnen: groene grondstoffen, gebruikte materialen en als derde lijn gaan we het goede voorbeeld geven. Bij groene grondstoffen hoort natuurlijk de eiwittransitie maar daar komen we later nog even op terug. Wat de lijn gebruikte materialen betreft, dat is eigenlijk niet meer dan recycling: namelijk het herwinnen van materialen en voorbewerken volgens de marktvraag. Dat wordt beschouwd als het laagste stadium in circulaire economie. Hogere stadia van circulaire economie zijn hergebruik van onderdelen, hergebruik van producten of gedeeld gebruik. Deze Omgevingsvisie heeft een termijn van 10-15 jaar en dan zouden we toch eigenlijk wat hoger op de ladder van circulaire economie willen inzetten dan alleen maar recycling. In de Integrale Commissie is door de gedeputeerde al gezegd dat als over 2 jaar zou blijken dat dit anders licht dat we dan ook andere keuzes moeten maken. In de tekst van de opgave Duurzame Energie is wel opgenomen dat we toekomstige nieuwe technieken ook gaan toepassen. Wij willen voorstellen dat we ook bij de opgave Circulaire Economie opnemen dat we in kunnen haken op toekomstige kansen. We hebben daarvoor een amendement voorbereid. We denken dat het goed zou zijn om net als bij het perspectief Duurzame Energie te besluiten dat dit de eerste stappen zijn en dat we open blijven staan voor nieuwe mogelijkheden. In het amendement vragen we dan ook om het toevoegen van beslispunt: "Daarnaast blijven we alert op nieuwe kansen om verdere stappen te zetten richting circulaire economie."

Als laatste over 'Landbouw: diverse smaken'; een deel van de uitgangspunten voor de Omgevingsvisie over deze opgave spreekt ons erg aan, namelijk het accent op kwalitatief beter, gezond en integer voedsel in plaats van kilo's. Duurzame productiemethoden voor mens, dier en omgeving. Directe verbindingen met de consument. In de tekst staat dat de vraag naar voedsel voor de toekomst verzekerd lijkt en daarbij staat dat er in 2030 8 miljard mensen zullen zijn. Het is niet mogelijk om iedereen, elke dag, bijvoorbeeld 100 gram vlees te geven. Dat zou betekenen dat er dagelijks 1,5 miljoen runderen of 8 miljoen varkens geslacht zouden worden. Het is onhaalbaar om voor zoveel dieren voedsel te verbouwen. Die grond kan beter direct voor onze voeding gebruikt worden. Dat is eiwittransitie. Het is de Tesla van de voedingsindustrie en voor Flevoland als akkerbouwprovincie liggen daar kansen.

Dat Flevoland benoemd wordt als akkerbouwprovincie missen we in de Omgevingsvisie. Wat we ook missen is dat er absoluut geen beleid lijkt te worden gericht op het beschermen van gezinsbedrijven en voorkomen van uitbreiding en nieuwvestigingen van intensieve veehouderij. We zijn natuurlijk blij te lezen dat de provincie waarde hecht aan een 'vruchtbare bodem, schoon water en een gezond ecosysteem, maar daar past geen intensieve veehouderij in. Dus als laatste, voorzitter, dienen we ons derde amendement in, met betrekking tot Landbouw; diverse smaken, met als dictum: "Flevoland is en blijft een akkerbouwprovincie, uitbreiding en nieuwvestiging van intensieve veehouderijen wordt voorkomen"

Dank u wel, voorzitter.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer