Initi­a­tief­voorstel FlevoTop


24 mei 2017

Door Leonie Vestering
Commissie Ruimte van 24 mei 2017
Agendapunt 11: Omgevingsvisie Flevoland (onder meer initiatiefvoorstel)

De Partij voor de Dieren is van mening dat het democratisch gehalte van de besluitvorming aan versterking toe is. De wens om de inwoners van Flevoland meer en beter te betrekken leeft niet alleen bij onze partij, maar horen wij ook terug bij andere fracties en het past bij de stappen die genomen worden voor bestuurlijke vernieuwing. De vraag is wat ons betreft dan ook hoe we als Provinciale Staten de vraag van de samenleving centraal kunnen stellen bij het vaststellen en de implementatie van de Omgevingsvisie. En dat we bij het uitzetten van onze vraag niet weer terechtkomen bij alle betrokken organisaties, bedrijven en anderen waarmee we al goede contacten hebben, maar juist ook de mensen betrekken met wie we minder of geen contact hebben. De unusual suspects. En met deze 300 – a select gekozen groep – Flevolanders willen wij top ideeën verzamelen voor de toekomst van Flevoland. En hoe mooi is het om hiervoor samen met het CDA en D66 het initiatief te nemen!

Wij zijn blij met de wensen en bedenkingen van GS op het initiatiefvoorstel. En willen graag reageren op de vier punten:

  1. GS adviseert om de uitkomsten van de Flevotop zorgvuldig te borgen bij de opzet van de startnotities. Dat is wat ons betreft ook zeker onze intentie. Daarnaast zouden we ook graag, maar dat laten we aan de Statenleden zelf over, de input en de ervaringen van de Flevotop meenemen bij het vaststellen van de Omgevingsvisie eind dit jaar.
  2. De inzichten die op verschillende manieren verkregen zijn gedurende het proces kunnen door de fracties zelf gewogen worden. Het is wat onze fractie betreft aan de fracties zelf om te bepalen hoe en of dit wordt meegenomen.
  3. De begeleidingscommissie kan toezien op de doelmatige en effectieve opzet van de FlevoTop waarbij er absoluut rekening gehouden moet worden met de planning, zoals ook verwoord is in het initiatiefvoorstel.
  4. Wij stellen voor dat de huidige begeleidingscommissie een eventuele opdracht, mocht die er komen, erbij neemt. Dan kan er snel gestart worden, en dat is in het kader van de planning belangrijk.

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer