Moun­tain­bi­kepad Rogge­botzand


Indiendatum: 26 feb. 2024

Geachte Voorzitter,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stellen de fracties van Partij voor de Dieren en GroenLinks schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten met betrekking tot de artikelen van Omroep Flevoland van 15 mei 2023 (Omroep Flevoland - Nieuws - 'Reeën vluchten het bos uit door mountainbikers') en 3 februari 2024 (Omroep Flevoland - Nieuws - Omwonenden: 'Gesjoemel met aanleg MTB-route Roggebotzand').

In deze artikelen wordt door omwonenden aandacht gevraagd voor het feit dat er een drukbezocht mountainbikepad van ruim 20 kilometer lang is aangelegd in een stiltegebied. Dit leidt ertoe dat dieren verstoord worden en het bos uitgejaagd. Aangezien er nog geen reactie vanuit het college is gekomen, stellen Partij voor de Dieren en GroenLinks hierover vragen.

1. In het artikel van Omroep Flevoland wordt aangegeven dat omwonenden van Roggebotzand meerdere malen brieven hebben verzonden aan het college. Waar zijn die brieven, verzonden door enkele omwonenden van Roggebotzand (van april 2023 en januari 2024) te vinden? Kan het college deze beschikbaar stellen voor inzage voor Statenleden?

2. Is er vanuit het college contact geweest met de briefschrijvers? Zo ja, wanneer en kan worden toegelicht wat er besproken is?

3. Wat is de reactie van Gedeputeerde Staten op de constatering van omwonenden dat er “gesjoemeld” zou zijn met de regels voor het aanleggen van de mountainbikepad?

4. Is een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen voor de flora en fauna bij het aanleggen van een mountainbikepad wettelijk verplicht?

5. Is er een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de flora en fauna door de aanleg van een mountainbikepad? Zo nee, waarom niet?

6. Klopt het dat er vijvertjes en plassen, die aangelegd zijn met behulp van Europese subsidies, gedeeltelijk zijn weggehaald? Zo ja, klopt het dat deze zijn weggehaald met als doel om ruimte te maken voor attracties van het mountainbikepad? Zo nee, kunt u toelichten wat de aanleiding dan wel was?

7. Heeft Staatsbosbeheer (als eigenaar van het bos) grond voor de fietsroute verkocht aan de Stichting Roggebotzand? Zo ja, mag dat volgens de regels, met het oog op het feit dat het gebied deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur van verschillende natuurgebieden?

8. Hoe vaak is de mountainbikeroute in 2023 gefietst?

9. Is het college het met de Partij voor de Dieren en GroenLinks eens dat de regels die gelden voor een stiltegebied teveel ruimte laten voor een activiteit (fietsen) die individueel voor weinig verstoring zorgt, echter wanneer deze door grote groepen mensen wordt uitgevoerd, wel degelijk de rust en stilte verstoort en dus strijdig is met de bedoeling van een stiltegebied?

10. Is het college het ermee eens dat dieren verstoord worden door deze route, los van de geldende wet-, en regelgeving? Zo nee, waarom niet?

11. Zo ja, is het college het ermee eens dat dat betreurenswaardig en niet diervriendelijk is, aangezien een stiltegebied juist bedoeld is om de flora en fauna rust te bieden? Zo nee, waarom niet?

12. Ziet het college mogelijkheden om de rust in dit stiltegebied terug te brengen? Zo ja, welke mogelijkheden?

Ayla Lokhorst, Partij voor de Dieren
Jaya Noordman, GroenLinks

Indiendatum: 26 feb. 2024
Antwoorddatum: 2 apr. 2024

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stellen de fracties van Partij voor de Dieren en GroenLinks schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten met betrekking tot de artikelen van Omroep Flevoland van 15 mei 2023 en 3 februari 2024.

Inleiding:

In deze artikelen wordt door omwonenden aandacht gevraagd voor het feit dat er een drukbezocht mountainbikepad van ruim 20 kilometer lang is aangelegd in een stiltegebied. Dit leidt ertoe dat dieren verstoord worden en het bos uitgejaagd. Aangezien er nog geen reactie vanuit het college is gekomen, stellen Partij voor de Dieren en GroenLinks hierover vragen.

Vragen:

1. In het artikel van Omroep Flevoland wordt aangegeven dat omwonenden van Roggebotzand meerdere malen brieven hebben verzonden aan het college. Waar zijn die brieven, verzonden door enkele omwonenden van Roggebotzand (van april 2023 en januari 2024) te vinden? Kan het college deze beschikbaar stellen voor inzage voor Statenleden?

Antwoord:

De provincie Flevoland heeft op 24 augustus 2023 een Woo-verzoek ontvangen, hierop zijn alle stukken op 18 september 2023 online gezet [Link: Woo-verzoek stiltegebied Roggebotzand]. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten op 23 januari 2024 een brief gekregen van omwonenden [zie: link naar brief 23 januari 2024], waarin zij refereren aan een brief die zij op 25 april 2023 aan Provinciale Staten gestuurd hebben [zie: link naar brief 25 april 2023].

2. Is er vanuit het college contact geweest met de briefschrijvers? Zo ja, wanneer en kan worden toegelicht wat er besproken is?

Antwoord:

Gedeputeerde Staten hebben gereageerd op het Woo-verzoek en de brief van 23 januari van 2024 beantwoord, waarin ook de aan Provinciale Staten gestuurde brief van 25 april 2023 is meegenomen. Er is geen contact geweest met de briefschrijvers vanuit het college, wel is er ambtelijk contact geweest.

3. Wat is de reactie van Gedeputeerde Staten op de constatering van omwonenden dat er gesjoemeld” zou zijn met de regels voor het aanleggen van de mountainbikepad?

Antwoord:

Wij herkennen ons op geen enkele wijze in de gebruikte term in de vraag en nemen met klem afstand van deze term. In gesprekken met Staatsbosbeheer en uit het terreinbezoek is gebleken dat, voor zover het college dat heeft kunnen nagaan, het mountainbike pad is aangelegd binnen de regels die gelden voor een stiltegebied. Dat het gebied een stiltegebied is, wordt aangegeven door middel van borden bij de toegang. Op de borden staat ook hoe verstoringen gemeld kunnen worden.

Naar aanleiding van eerdere mondelinge meldingen van omwonenden zijn wij in gesprek gegaan met Staatsbosbeheer, onder andere over de regels die gelden voor werkzaamheden in het stiltegebied. Wij laten (sinds 2023) de OFGV minimaal 2x per jaar een controlebezoek uitvoeren in de stiltegebieden.

4. Is een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen voor de flora en fauna bij het aanleggen van een
mountainbikepad wettelijk verplicht?

5. Is er een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de flora en fauna door de aanleg
van een mountainbikepad? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 4 en vraag 5:
We hebben begrepen dat Staatsbosbeheer zelf een onderzoek heeft gedaan naar de effecten op beschermde soorten. De voormalige Wet natuurbescherming stelde niet de eis dat dit uitgevoerd moest worden door een ecologisch adviesbureau. Wel moet het onderzoek uitgevoerd worden door een ter zake deskundige. Een dergelijke QuickScan is erop gericht om negatief effect op beschermde dieren te voorkomen.

6. Klopt het dat er vijvertjes en plassen, die aangelegd zijn met behulp van Europese subsidies,
gedeeltelijk zijn weggehaald? Zo ja, klopt het dat deze zijn weggehaald met als doel om ruimte te maken voor attracties van het mountainbikepad? Zo nee, kunt u toelichten wat de aanleiding dan wel was?

Antwoord:
Het klopt niet dat de vijvertjes en plassen zijn weggehaald. De plassen en vijvertjes zijn nog steeds in het gebied aanwezig. Op een tweetal locaties is een pad door een poel aangelegd. Dit is gedaan om de beleefbaarheid van de route te vergroten.

7. Heeft Staatsbosbeheer (als eigenaar van het bos) grond voor de fietsroute verkocht aan de
Stichting Roggebotzand? Zo ja, mag dat volgens de regels, met het oog op het feit dat het gebied
deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur van verschillende natuurgebieden?


Antwoord:

Van het aanwezige mountainbikepad en de gronden is en blijft Staatsbosbeheer eigenaar.

8. Hoe vaak is de mountainbikeroute in 2023 gefietst?


Antwoord:

De sportapp STRAVA (via Sportservice Flevoland) geeft het aantal gereden rondjes weer. Dit is niet
het aantal fietsers. In 2021 zijn er 13.900 rondjes gereden, in 2022 was dit 12.300 en in 2023 was dit
9.000.

9. Is het college het met de Partij voor de Dieren en GroenLinks eens dat de regels die gelden voor een stiltegebied teveel ruimte laten voor een activiteit (fietsen) die individueel voor weinig verstoring zorgt, echter wanneer deze door grote groepen mensen wordt uitgevoerd, wel degelijk de rust en stilte verstoort en dus strijdig is met de bedoeling van een stiltegebied?


Antwoord:
Het beleidsuitgangspunt van de vigerende regels voor het behoud van de stilte is de stilte te behouden voor de volgende generatie bezoekers. De geldende milieukwaliteitsmaat van 35 dBA als uurgemiddelde geluidbelasting op 50 meter van geluidsbronnen in het gebied en 50 meter uit de grens van het stiltegebied voor geluidbronnen buiten het gebied, is hiervoor de maatstaf. Daarnaast gelden er verbodsbepalingen en geldt er een vrijstelling voor met name gebiedseigen werkzaamheden. Voor het geluid dat wij met onze stem maken gelden geen regels. Hiervoor bestaat ook geen juridische grond.

Voorkomen van verstoring door de mens is alleen mogelijk door het afsluiten van gebieden. Voor de stiltegebieden in Flevoland hebben wij daarvoor geen noodzaak gezien. Een mountainbikeroute is niet strijdig met de regels van een stiltegebied. In Roggebotzand is gekozen voor één route, om het mountainbiken in het gehele gebied te voorkomen. Wandelaars in het stiltegebied kunnen hierdoor in de omgeving van deze ene route anticiperen op de mogelijke incidentele verstoring van de stilte.

10. Is het college het ermee eens dat dieren verstoord worden door deze route, los van de geldende
wet-, en regelgeving? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Bij iedere vorm van menselijke activiteit bestaat de kans op enige mate van verstoring van dieren. Als Gedeputeerde Staten vinden wij het ook belangrijk dat mensen van de natuur kunnen genieten op verschillende manieren. Om hier een balans in te vinden is wet- en regelgeving opgesteld. Het beheer en het gebruik van de mountainbikeroute valt binnen die geldende regelgeving. Vanuit de wettelijke regelgeving is er niet per definitie sprake van een overtreding van een verbodsartikel. Hiervoor is de mate van verstoring en de mate van opzettelijkheid van belang.

11. Zo ja, is het college het ermee eens dat dat betreurenswaardig en niet diervriendelijk is, aangezien
een stiltegebied juist bedoeld is om de flora en fauna rust te bieden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het stiltegebied is met name aangewezen voor behoud van stilte voor bezoekers en niet specifiek voor behoud van stilte voor de fauna. Bij het bieden van rust voor flora en fauna spreken we van rustgebieden. Het Roggebotzand is niet aangewezen als rustgebied.

12. Ziet het college mogelijkheden om de rust in dit stiltegebied terug te brengen? Zo ja, welke
mogelijkheden?

Antwoord:
Nee, zie ook antwoord op vraag 11.