Motie Obli­ga­tie­lening Alliander


10 november 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 10 november 2021

Constaterende dat:

 • GS voornemens is om aan Alliander N.V. een omgekeerde converteerbare hybride obligatielening te verstrekken voor een bedrag naar rato van Flevolands aandelenbezit, namelijk € 276.900
 • Ter afdekking van aan de obligatielening verbonden beperkte risico’s van-
  uit de reserve Duurzame energie een bedrag van € 21.000 te storten in de
  Algemene reserve.
 • Om zeker te stellen dat het benodigde bedrag van tenminste €550.000.000,- bijeengebracht wordt, wordt gevraagd om aan te geven of Flevoland bereid is om meer dan pro-rata deel te nemen, bij voorkeur 25% boven het pro-rata aandeel.

Overwegende dat:

 • Het aandeelhouderschap van Alliander N.V. een betrouwbare constante, maar vooral gedegen inkomstenbron vormt.
 • Alliander een cruciale rol vervult in de energietransitie
 • Flevoland met 0,046% van de aandelen een zeer kleine aandeelhouder is.
 • Het maatschappelijk belang voor een financieel gezond Alliander voor Flevoland veel groter is dan die 0,046% representeert.

□ Verzoeken het college (dictum) / X Dragen het college op (dictum) / □ Spreken uit (dictum)

De 25% boven het pro-rata aandeel pro actief aan Alliander N.V. aan te bieden.


en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen