Motie MRB volgend jaar


10 november 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 10 november 2021

Constaterende dat:

 • De kosten voor het onderhoud van wegen, stijgen evenredig aan de prijsindex, terwijl de inkomsten dat niet doen;
 • De prijs van het openbaar vervoer harder stijgt dan de prijsindex, waardoor mensen gestimuleerd worden de auto te pakken;
 • In het Coalitieakkoord is opgenomen dat de opcenten MRB op het reële niveau wordt gehouden door een inflatiecorrectie toe te passen;
 • In het huidige Statenvoorstel is opgenomen de opcenten MRB met 1% indexering te verhogen;
 • Dit percentage lager is dan de actuele inflatie (3,8%)[1];
 • De opcenten MRB hierdoor dus indirect verlaagd wordt;
 • De opbrengsten van de opcenten MRB ten goede komen aan de algemene reserve en daarmee niet per definitie dienen te worden benut om te investeren in verlaging van de stikstofuitstoot of andere duurzame initiatieven;

  Overwegende dat:
  • De MRB wordt geheven aan houders van een motorrijtuig ter compensatie van het gebruik van het wegennetwerk en het vervuilen van de omgeving;
  • Deze belasting daarmee ook mede is gebaseerd op het feit dat de vervuiler betaalt;
  • Autorijden steeds goedkoper wordt terwijl het vervuilend is;

X Verzoeken het college (dictum) / □ Dragen het college op (dictum) / □ Spreken uit (dictum)

De afspraken vanaf de programmabegroting 2023 over 1% indexering los te laten en voor de MRB voortaan de actuele inflatie te volgen

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] https://www.rtlnieuws.nl/econo...


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Obligatielening Alliander

Lees verder

Zeg 'nee' tegen te lage inflatiecorrectie MRB

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer