Amen­dement Reserveer een bedrag voor obli­ga­tie­lening Alliander


10 november 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 10 november 2021

Wijzigen ontwerpbesluit (dictum)

X De tekst van beslispunt(en), zijnde

  1. Ter afdekking van aan de obligatielening verbonden beperkte risico’s van- uit de reserve Duurzame energie een bedrag van € 21.000 te storten in de Algemene reserve en de bijbehorende begrotingswijziging gelijktijdig met het definitief besluit tot verstrekking van de lening door Gedeputeerde Staten in mandaat te laten vaststellen.

X te vervangen door

2. Ter afdekking van aan de obligatielening verbonden beperkte risico’s van- uit het on-geoormerkte deel van de brede bestemmingsreserve een bedrag van € 21.000 te storten in de Algemene reserve en de bijbehorende begrotingswijziging gelijktijdig met het definitief besluit tot verstrekking van de lening door Gedeputeerde Staten in mandaat te laten vaststellen.

Toelichting: het moet niet ten koste gaan van de reserve duurzame energie.

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen