Biomassa niet langer beschouwen als groen of duurzaam


13 november 2019

Onderwerp motie: Biomassa niet langer beschouwen als groen of duurzaam

  Agendapunt: Begroting 2020

  Aan de voorzitter van Provinciale Staten

  Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 13 november 2019

  Constaterende dat:

  • biomassa meer co2, fijnstof en stikstof uitstoot dan gas of kolen
  • de bijstook van biomassa in energiecentrales leidt tot grootschalige ontbossing en biodiversiteitsverlies en een bedreiging vormt voor de voedselzekerheid
  • het verbranden van grote hoeveelheden hout aantoonbaar schadelijk is voor de luchtkwaliteit en dus voor de volksgezondheid
  • dat de klimaatwinst van houtgestookte biomassa in de energieproductie verwaarloosbaar is;

  Overwegende dat:

  • Het meewerken aan uitbreiding of nieuwe biomassacentrales onwenselijk is;

  spreekt uit dat:

  • De provincie Flevoland biomassa niet langer als groene of duurzame energie beschouwd

  draagt het college op:

  • Niet langer mee te werken aan de uitbreiding van bestaande of ontwikkeling van nieuwe biomassa centrales, in welke vorm dan ook


  en gaan over tot de orde van de dag.

  Naam initiatiefnemer: J. Luijendijk, Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  50PLUS, FvD, GroenLinks, PvdD, PVV, SP

  Tegen

  CDA, ChristenUnie, D66, PvdA, SGP, VVD, DENK

  Lees onze andere moties

  Klimaatparagraaf in Statenvoorstellen

  Lees verder

  Opvangmogelijkheden binnen de provincie voor zieke en gewonde inheemse wilde dieren

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Doe mee Doneer