Motie Klein­schalig zon op dak


30 juni 2021

Aan de voorzitter van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 30 juni 2021


Constaterende dat:

  • Uit de inwonersconsulatie van 19 april 2021 uitgevoerd in opdracht van de Regio Flevoland blijkt dat inwoners het belangrijk vinden dat er duurzame energie wordt opgewekt in de provincie;
  • Kleinschalige zon op dak aansluit bij de voorkeursvolgorde ZON;
  • De ruimte, ook in Flevoland, schaars is en dat dubbelgebruik daarom van belang is;
  • Er beperkingen zijn in de transportmogelijkheden van opgewekte energie dus gebruik zo dicht mogelijk bij de bron de voorkeur heeft;

Overwegende dat:

  • Kleinschalige Zon op Dak een maatschappelijke voorkeur heeft omdat het bijdraagt aan de betrokkenheid van inwoners en leidt tot meer begrip voor de energietransitie;
  • Door middel van collectieven of samenwerkingsverbanden ook eigenaren van daken die ongunstig op de zon liggen kunnen participeren;
  • Maximaal gebruik van de dak capaciteit van particulieren en MKB kan resulteren in overcapaciteit van energie die vervolgens direct in de wijk of buurt gebruikt kan worden;
  • Met extra stimuleringsmaatregelen de regio zichtbaar kan maken dat zij innovatie en betrokkenheid van inwoners belangrijk vindt.

X Dragen het college op (dictum)

Als regio verder in te zetten op het stimuleren van de productie van zonne-energie door middel van zonnepanelen op daken van particulieren en MKB waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van de dak capaciteit en waarbij de overcapaciteit dicht bij de bron gebruikt wordt.

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

JA21, VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, D66, SGP, DENK

Tegen

FvD, PVV