Amen­dement: Afspraken over wildopvang in IPO verband


27 februari 2024

Constaterende dat:

  • in het rapport van de Dierenbescherming 'Handreiking voor diervriendelijk provinciaal beleid 2023-2027' de dierenbescherming aan provincies het volgende advies geeft om landelijke afspraken te maken over de verantwoordelijkheden voor, en structurele financiering van wildopvang en -vervoer’;
  • wildopvangcentra kampen met stijgende kosten voor o.a. energie, medische zorg en professionele bemensing;
  • de verantwoordelijkheid voor wildopvang en in het wild levende dieren gedeeld wordt tussen het ministerie van LNV, provincies en gemeenten;
  • een wildopvanglocatie vaak een regionale functie vervult;
  • uit de zienswijze “Dilemma’s in de Wildopvang” van de Raad voor Dieraangelegenheid blijkt dat provincies en gemeenten vaak naar elkaar wijzen als het aankomt op financiering van wildopvang;
  • uit diezelfde zienswijze blijkt dat provincies niet altijd voldoende contact hebben met elkaar als het aankomt op afstemming rondom opvangcentra;
  • wildopvangcentra afhankelijk zijn van onstabiele inkomsten uit bijvoorbeeld donaties, sponsoring en subsidies waardoor het steeds moeilijker wordt om voldoende zorg te kunnen bieden aan hulpbehoevende dieren,

Overwegende dat:

  • elk opgevangen dier bepaalde soorten faciliteiten nodig heeft, en het tot betere en efficiënter vormgegeven opvang kan leiden als er een meer structurele situatie ontstaat;
  • het IPO een geschikt bestuursorgaan is om deze gesprekken namens de provincies met het rijk aan te gaan,

De tekst van beslispunt(en), zijnde:

1. Geen wensen en opvattingen kenbaar te maken over het voorlopig vastgestelde IPO Bestuursprogramma 2023-2027.

te vervangen door

1. De volgende wens en opvatting kenbaar te maken over het voorlopig vastgestelde IPO Bestuursprogramma 2023-2027:

- In het interprovinciaal overleg met de andere provincies (in IPO-verband), het Rijk en de VNG landelijke afspraken over 1. verantwoordelijkheden voor en structurele financiering van wildopvang en -vervoer 2. afstemming over de behoeften van opvangcentra in de regio


Status

Verworpen

Voor

D66, JA21, PvdD, SP, 50PLUS

Tegen

VVD, BBB, PVV, PvdA, GroenLinks, CU, CDA, FvD, SGP, SterkLokaalFlevoland