WOB-verzoek Oost­vaar­ders­plassen


Over plannen afschot Oost­vaar­ders­plassen

Indiendatum: sep. 2018

Geachte heer Verbeek,

In het kader van mijn controlerende taak als Statenlid van Provinciale Staten Flevoland verzoek ik u mij, de Wet Openbaarheid van bestuur indachtig, de volgende (concept) documenten/informatie te openbaren die gaan over of betrekking hebben op:

  • (voorbereiding van) uitvoering en uitwerking van het beleidskader beheer Oostvaardersplassen;
  • (voorbereidingen voor en overleg/afstemming/afspraken over) afschot van grote grazers (edelherten, heckrunderen en/of konikpaarden) in de Oostvaardersplassen;
  • een mogelijk geplande startdatum voor afschot van grote grazers van 12 september 2018, danwel dagen ervoor/erna.

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Gezien de urgentie verzoek ik u mij de gevraagde documenten/informatie voor 12 september 2018 toe te sturen.

Met documenten gaat het niet alleen om de klassieke papieren gegevensdragers, maar onder andere ook om bijvoorbeeld databases, computerbestanden, audio- en videodragers, concept documenten of correspondentie. Dat kunnen bijvoorbeeld rapportages, notities, gespreksverslagen, adviezen, memo’s, agenda-afspraken, offertes, nota’s, e-mails of anderszins gewisselde informatie zijn. Het gaat mij om alle versies, zoals bij of onder u aanwezig.

Ik wijs u erop dat de wetgever verlangt documenten ruim te interpreteren en ruimhartig aan de dag te leggen.

Ik verzoek de documenten zoveel mogelijk digitaal te ontvangen en neem ze graag uitsluitend in die vorm aan. Mocht u dat weigeren en kosten willen rekenen dan verzoek ik u die weigering te motiveren. In dien u voornemens bent kosten te berekenen dan vraag ik u mij vooraf hiervan te berichten met een inschatting van de kosten.

Indien u besluit documenten/informatie te weigeren dan vraag ik subsidiair om een ambtelijk beperkte versie en meer subsidiair om een samenvatting. Voorts verzoek ik u weigeringen per document te motiveren.

Daar waar documenten/informatie zich niet onder u bevinden, verzoek ik u om doorgeleiding van dit verzoek. Mocht dat inderdaad gebeuren dan ontvang ik daar graag een afschrift van. Mochten delen onduidelijk zijn dan ben ik uiteraard beschikbaar voor overleg.

Bij voorbaat hartelijk dank,

Leonie Vestering
Fractievoorzitter
Partij voor de Dieren Flevoland

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Statenvragen over het advies van de RLI om de veestapel te reduceren

Lees verder

Mondelinge vragen over afschot edelherten en uitplaatsing Konikpaarden in de Oostvaardersplassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer