Fieten Tank­station Bijlweg


Indiendatum: 12 jul. 2022

Provincie Flevoland
T.a.v. Voorzitter van Provinciale Staten dhr. L. Verbeek

Onderwerp: Tankstation Fieten Bijlweg

Datum: 12 juli 2022

Geachte voorzitter van de Provinciale Staten,

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over het in aanbouw zijnde Tankstation Fieten aan de Bijlweg.

Wij stellen de volgende vragen aan het college van GS:

 1. Is het college het met ons eens dat er een steeds groter beslag wordt gelegd op de al schaarse ruimte in Flevoland? Zo nee, waarom niet?
 2. Is het college het met ons eens dat met de toenemende elektrificering van ons wagenpark de noodzaak van een nieuw tankstation klein is, ook gezien er al tankstations van SuperTank, Tinq en Shell dichtbij het beoogde tankstation liggen? Zo nee, waarom niet?
 3. Heeft het college kennisgenomen van de aanwezigheid van een beverburcht nabijgelegen aan het beoogde tankstation?
 4. Is het college zich bewust dat de bever een beschermde soort is zoals opgenomen in de lijst Europese beschermde soorten?
 5. Is het college het met ons eens dat het beoogde tankstation de leefomgeving van de bever en andere wilde dieren verder verkleint? Zo nee, waarom niet?
 6. Heeft het college kennis genomen van de start van de bouw en de huidige werkzaamheden rondom het Fieten Tankstation?
 7. Is het college het met ons eens dat de huidige werkzaamheden de voortplantingsperiode van de bever tussen 15 maart en 31 augustus verstoren? Zo nee, waarom niet?
 8. Is het college het met ons dat de bouw van het tankstation niet kan beginnen zonder een goedgekeurde ontheffingsaanvraag van de Wet natuurbescherming voor soorten? Zo nee, waarom niet?
 9. In mailcorrespondentie met de Griffie stelt mevrouw ... het volgende: De provincie heeft geen ontheffingsaanvraag van het bedrijf ontvangen voor de bever voor het betreffende project. Is het college met ons eens dat de huidige bouw van het Fieten tankstation dan ook in strijd is met het recht? Zo nee, waarom niet?
 10. Heeft het college, indien géén ontheffing van de Wnb is verleend aan de initiatiefnemer, een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) ondertekend waardoor de omgevingsvergunning is goedgekeurd?
 11. Is het college het met ons eens dat de reden voor ontheffing ofwel vvgb genoemd in Wet natuurbescherming 3.8 lid 5a ‘er bestaat geen andere bevredigende oplossing’ dan ook met in overweging nemende vraag 1 en 2 niet van toepassing is op het Tankstation Fieten? Zo nee, waarom niet?
 12. Is het college het met ons eens dat de redenen genoemd onder Wet natuurbescherming 3.8 lid 5b ook niet van toepassing zijn op het Tankstation Fieten? Zo nee, waarom niet?
 13. Is het college voornemens om ofwel de vvgb in te trekken ofwel te besluiten de (toekomstige) ontheffingsaanvraag af te keuren? Zo nee, waarom niet?

Sylvia Kers,

Partij voor de Dieren Flevoland

Indiendatum: 12 jul. 2022
Antwoorddatum: 13 sep. 2022

Schriftelijke statenvragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over Tankstation
Fieten Bijlweg, ingediend op 12 juli 2022, en de antwoorden daarop van het college van
Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 13 september 2022 (2985635).

 1. Antwoord: De provincie Flevoland heeft ruimte voor grote (maatschappelijke) opgaven, zoals de woningbouwopgave en de energietransitie. Deze ruimte is echter niet onbeperkt.
 2. Antwoord: De locatie en realisatie van een tankstation is vanuit het oogpunt van ruimtelijke
  ordening primair een aangelegenheid voor de gemeente waar een tankstation is beoogd.
 3. Antwoord: Ja, de provincie heeft in 2019 aangegeven dat er bevers aanwezig zijn in de omgeving van
  het tankstation. Uit de ecologische toets (2022) van Bugelhajema en uit de waarnemingen van de
  NDFF (check d.d. 28 juli 2022) blijkt echter dat er thans geen bevers meer aanwezig zijn ter hoogte
  van het beoogde tankstation.
 4. Antwoord: Ja, de Bever is een beschermde soort onder paragraaf 3.2 (Beschermingsregime soorten
  Habitatrichtlijnsoorten) van de Wet natuurbescherming.
 5. Antwoord: Aangezien de bever geen gebruik meer maakt van de directe omgeving van het
  tankstation (bron Nationale Databank Flora en Fauna (hierna: NDFF) en rapport Bugelhajema),
  delen wij die mening niet.
 6. Antwoord: De provincie is bij deze ontwikkeling betrokken via het Wro- (Wet ruimtelijke ordening)-
  en Wnb (Wet natuurbescherming)-spoor. Het bouwen is een activiteit waarbij de gemeente als
  bevoegd gezag optreedt.
 7. Antwoord: Aangezien de bever er niet meer voorkomt, kan er ook geen verstoring optreden.
 8. Antwoord: Aangezien de bever niet in het plangebied voorkomt is voor deze soort geen ontheffing
  nodig.
 9. Antwoord: Aangezien de bever niet in het plangebied voorkomt is dit niet in strijd met het recht.
 10. Antwoord: Nee, er is geen Verklaring van geen bedenkingen aangevraagd. (De gemeente Lelystad
  heeft een Omgevingsvergunning verleend, thans loopt er een wijziging van de
  Omgevingsvergunning waar ook advies aan ons is gevraagd).
 11. Antwoord: Nee, dit kan eerst worden beoordeeld wanneer bekend is dat er sprake is van één van de
  verboden uit Art. 3.5. Wanneer dat niet het geval is, dan is een alternatieve afweging niet aan de orde.
  Aangezien de bever niet voorkomt is deze vraag niet aan de orde.
 12. Antwoord: Het is aan de aanvrager van een ontheffing om het wettelijk belang te onderbouwen. In
  dit geval komt alleen “dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen
  van sociale of economische aard…” in aanmerking. Maar er is voor de bever nu geen ontheffing
  nodig omdat de soort er niet meer voorkomt.
 13. Antwoord: Nee, er is geen VVGB en deze is ook niet noodzakelijk. De bever komt momenteel in het
  plangebied niet voor

Interessant voor jou

Varend ontgassen versus Lelystad Airport

Lees verder

Fietspad parallel aan de Larserweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Doe mee Doneer